Image
Digitale elementer som ser ut som et menneske.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Data- og beregningsvitenskap: et viktig satsingsområde for fakultetet

Som styreleder for dScience har jeg tidligere blogget om opprettelsen av senteret, men mye har skjedd siden oppstarten i januar 2020. Her vil jeg redegjøre for noen høydepunkter og peke litt fremover. En mer detaljert oversikt over aktivitetene første driftsår finner dere i årsrapporten for 2021.

Det er snart ett år siden dScience ble offisielt åpnet høsten 2021. Da vektla statsråd Bjørn Arild Gram viktigheten av kunnskapsutvikling for god utnyttelse av digitale ressurser. I dette bildet står data- og beregningsvitenskap sentralt, og dScience er satt opp for å videreutvikle Universitetet i Oslo som et internasjonalt ledende universitet på viktige områder innen dette feltet. I tillegg til å arbeide for bedre rammevilkår og økt finansiering av grunnleggende langsiktig forskning, arbeider dScience med hvordan data- og beregningsvitenskap kan bidra til grønn omstilling av nærings- og samfunnsliv.

Forskerutdanning

dScience lyste våren 2021 ut KD-stillinger som alle nå er godt i gang med sine arbeider. Hovedtema var maskinlæring, og det forskes på tema som usikkerhet i kjerne- og astrofysiske eksperimenter, prediksjon av vevsfordringer etter skade eller sykdom, og bruk av kunnskapsbasert maskinlæring i digitale tvillinger. Dette er unge talenter som gir oss økt kunnskap om data og beregninger i vår digitale verden. Hver torsdag presenterer disse og andre phd- og postdoc-kandidater sine prosjekter i dScience sine lokaler. På denne måten deler de kunnskap og skaper nye samarbeidskonstellasjoner.

Samhandling

En av hovedoppgavene til dScience er å skape en arena og utvikle nye møteplasser for utvikling av samarbeid. Til tross for pandemien er jeg svært fornøyd med at dScience allerede har klart å etablere flere vellykkede arrangementer. Torsdagslunsjene er tilbud for UiOs mange phd- og postdocs innen data- og beregningsvitenskap. På invitasjonslisten er det nå anslagsvis 400 kandidater, og stadig flere møter opp på torsdagslunsjene. Dette har blitt et populært møtested i dScience sine lokaler i Georg Morgenstiernes hus på Blindern. En torsdag i måneden har dScience faglunsj i Realfagsbiblioteket. Dette er et arrangement åpent for alle. Åpningen av dScience var på «Data Science Day @ UiO» i fjor. I år satses det på «stinn brakke» når «Data Science Day @ UiO» arrangeres 19. oktober. På vegne av UiO har dScience ansvaret for NORA-sekretariatet, og den viktigste nyheten derfra er den nye nasjonale forskerskolen innen kunstig intelligens som har fått Forskningsråds-støtte de neste åtte årene.

Digitale ressurser

I tillegg til å utvikle og drifte møteplasser skal dScience, i samarbeid med USIT, utvikle og legge til rette for effektiv utnyttelse av digitale ressurser som programvaresystemer for håndtering av data og beregninger, kostnadseffektive kapasiteter for lagring av data og riktig dimensjonert regnekraft.

I oppstarten har senteret lagt langsiktige planer for organisering og prioritering, jobbet med søknadsskriving og gitt informasjon om dScience sine digitale ressurser for ansatte. dScience arrangerer flere ganger årlige hybride samlinger hvor det kurses i ulike digitale ressurser og tjenester ved universitetet.

Etableringen av samhandlingsplattformen Educloud Research, etableringen av regneanlegget FOX, samt nødvendige utvidelser og forbedringer av Tjenester for Sensitive Data (TSD) har vært viktige fremskritt i arbeidet det siste året. dScience har også engasjert seg i prosjektet FAIR@UiO (FAIR-Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), og da særlig for hvordan dette arbeidet kan kobles til samarbeid med eksterne partnere.

Gjennom prosjektet «Data&Coding4Science», i tett samarbeid med USIT, tilbys forskningsnær IT-støtte. Dette arbeidet startet våren 2022 og dScience-ansatte gir i skrivende stund forskningsnær IT-støtte inn i 11 forskningsgrupper. Vi ser allerede betydelige synergier av dette arbeidet på tvers av forskningsgrupper. UiO har også blitt vertskap for den nye nasjonale infrastrukturen «Norwegian AI Cloud» som ytterligere vil forsterke den forskningsnære IT-støtten knyttet til data- og beregningsvitenskap.

Stor fart

dScience er en nyskaping ved UiO, og de to første årene har handlet mye om konsolidering av virksomheten. Dette arbeidet har gått som planlagt og senteret er nå godt etablert. Jeg vil derfor benytte anledningen til å rose senterets fagråd, samhandlingsforum og administrasjon for deres engasjement og innsats. En mer detaljert oversikt over aktivitetene første driftsår finner dere i årsrapporten for 2021. Det er imidlertid viktig å understreke at senteret må utvikle seg videre og jeg ser med spenning frem mot fortsettelsen i årene som kommer.

Parallelt med etableringen av de UiO-interne aktivitetene arbeides det godt med utvikling av samarbeid med utvalgte partnere i næringsliv og offentlig sektor, og med internasjonal posisjonering av virksomheten. Det kommer flere nyheter rundt dette i løpet av høsten og kommende vinter.