Etableringen av et MN-senter for «data science og computational science» går fremover

Etter fakultetets kick-off seminar i slutten av september har det vært god aktivitet knyttet til etableringen av det nye senteret. Et bredt sammensatt utvalg av vitenskapelig ansatte har utarbeidet en beskrivelse av realistiske gevinster ved etablering av senteret, vurdering av senterets bidrag til å realisere MNs og UiOs samfunnsoppdrag, forslag til senterets hovedfokus og tematiske områder for virksomheten. Og ikke minst har utvalget jobbet frem en mulig sentervisjon.

Parallelt har prosjektgruppen med instituttlederne skissert en organisatorisk modell for senteret og startet diskusjonen om senterøkonomi. Arbeidet med å finne egnede senterlokaler som sikrer mulighet for samlokalisering, studentaktiviteter, nærings- og arbeidslivsaktivitet og utadrettet virksomhet er også i gang. 

Hva er gevinstene ved etablering av senteret?

Dette er et sentralt spørsmål jeg ofte møter. Vi har jo allerede god forskning og utdanning innen bredden av fagområdet ved våre institutter. La meg peke på noen opplagte fordeler et slikt senter vil gi:

Eierskap og synlighet

Etablering av senteret er en klar strategisk posisjonering av MN og UiO innen et voksende og svært viktig felt som opptar hele samfunnet. Ambisjonen er at omverdenen ser til oss for den beste kompetansen innen data science, computational science, kunstig intelligens, scientific computing, maskinlæring, digital twins, kunnskapsrepresentasjon og dataintegrasjon.

Styrking av forskning og utdanning

Senteret vil skape helt nye arenaer og muligheter for å utforske og utvikle nytt samarbeid på tvers av fag og disipliner.  I en tid der tverrfaglighet og konvergens står sentralt i nesten alle utlysninger, satsinger og evalueringer og stadig flere fagområder blir datadrevet vil senteret gi oss en unik posisjon og kraft til å styrke forskning og utdanning ved fakultetet.

Samarbeid med næringsliv og offentlig sektor

Senteret skal fungere som et bindeledd til arbeidslivet. Vi skal styrke samarbeidet med etablerte, viktige partnere, og etablere nye, strategiske allianser. Samarbeidet vil gi våre forskere tilgang til relevante problemstillinger og data, og arbeidslivet kan inngå samarbeid som bidrar til nødvendig problemløsing og utvikling. Vi vil i større grad involvere arbeidslivet i våre utdanninger, og får en ny arena for å vise frem våre kandidater.

Studentrekruttering

Senteret skal ikke selv drive studieprogrammer, men vil ha en tydelig rolle i utvikling og kvalitetsheving av fakultetets utdanninger – på alle nivåer. Vi forventer at nyskaping, økt synlighet, en tydelig posisjonering og styrket arbeidslivsamarbeid vil øke interessen for våre studieprogrammer. Det er bare å minne om Honours-programmet ved MN-HF, som basert på dristighet og nyskapning ble årets mest søkte studieprogram i 2019!

Hvem skal delta?

Det er et mål at senteret inkluderer alle forskere med aktiviteter som faller inn under senterets hovedfokus, som også vil omhandle anvendelser. Noen vil naturlig ønske å flytte hele eller mesteparten av sin forskningsaktivitet til senteret, andre vil bare bidra med en andel og ha en løsere tilknytning. Dette mulighetsrommet er vi i ferd med å tegne opp – det viktige nå er at relevante fagpersoner melder sin interesse og bidrar under utviklingen av senteret!

Når starter vi?

For å vi få et best mulig resultat er det viktig at vi unner oss nok tid og gjennomfører gode prosesser nå i utviklingsfasen. Sentrale forskere skal på plass, og mange detaljer knyttet til etableringen må avklares. Målet er utvikling og etablering av senteret i løpet av 2020 og oppstart januar 2021.

Videre prosesser

Mange av fakultetets ansatte jobber nå med ulike oppgaver for å drive prosessen videre:

  • Som nevnt har vi mottatt innspill til visjon, gevinster, hovedfokus, tematiske områder og bidrag til samfunnsoppdraget
  • Basert blant annet på dette er en navnegruppe i ferd med å etableres slik at vi kan utvikle et representativt og godt kommuniserbart senternavn
  • Vi er i ferd med å avklare senterets organisering
  • Vi skal arbeide med å finne egnede lokaler
  • Vi jobber med økonomiske modeller, som skal ivareta instituttene og sørge for å styrke grunnforskningen
  • En arbeidsgruppe skal etableres for å gi innspill til senterets utdanningsbidrag
  • Instituttlederne har løpende prosesser med involvering av aktuelle kjernepersoner 
  • På nyåret vil vi jobbe med arbeidslivsamarbeidet – som krever at sentermodellen er rimelig klar og at vi vet hvilke kjernepersoner som skal bidra ved oppstart av senteret

2020 blir et spennende år!