Image
Evnerike barn kan ofte kjede seg på skolen

Barn som kan lese og skrive allerede når de begynner på skolen, sitter kanskje og kjeder seg helt til de kommer til videregående – og så møter de veggen, fordi de aldri har lært gode arbeidsvaner. Foto: Colourbox.

– De evnerike barna går fortsatt for lut og kaldt vann

– Det norske skoleverket heier fram barn som er flinke i musikk eller idrett, men de som er evnerike i for eksempel kjemi eller matematikk går ofte for lut og kaldt vann, sier professor Ella M.C. Idsøe ved Naturfagsenteret. Men nå har vi i alle fall begynt å snakke om temaet.

Professor Ella M.C. Idsøe er opptatt av de evnerike barna
Alle barn bør få lov til å utvikle potensialet sitt, mener professor Ella Idsøe. Foto: Bjarne Røsjø/UiO.

– Det norske skoleverket diskriminerer 10-15 prosent av elevene, de mest evnerike, helt fra de begynner i første klasse. Disse barna har ikke noe tilbud som matcher evnene deres, og slik har det vært i alle fall siden Janteloven ble nedskrevet, sier professor Ella Maria Cosmovici Idsøe ved Naturfagsenteret. Hun har vært opptatt av de evnerike barna i årevis og jobber hardt for å knuse mytene om dem.

– Det er for eksempel ikke sant at «de flinkeste alltid klarer seg», som mange sier. De barna som har store talenter på andre områder enn musikk og idrett, er ikke alltid så populære. De er blant annet mer utsatt for mobbing enn andre barn, og de er mer sårbare, forteller Idsøe.

Mange av disse barna har opplevd Janteloven i praksis, slik den ble formulert av forfatteren Aksel Sandemose i boka En flyktning krysser sitt spor fra 1934. Jantelovens første brutale bud fastslår at «Du skal ikke tro at du er noe», og det sjette budet sier at «Du skal ikke tro at du vet mere enn oss». Sandemoses tanke med Janteloven var at han ville beskrive «menneskenes iboende ondskap og evne til å trykke hverandre ned».

De evnerike dropper ut

– Mange tror at det bare er de faglig svake elevene som dropper ut av skolen, men det er ikke riktig. Det finnes studier som tyder på at ganske mange av de evnerike elevene også kan droppe ut. Årsaken kan være at de er ensomme, misforståtte eller understimulerte fordi undervisningen vanligvis er tilrettelagt for de elevene som er mer «på midten» når det gjelder evner, påpeker Idsøe.

– De evnerike barna kan også utvikle atferdsvansker og bli urolige fordi de ikke klarer å sitte stille og vente på at hele klassen skal lære noe de allerede kan. Det er ofte PP-tjenesten som oppdager at disse barna egentlig er veldig intelligente og trenger mer kognitiv stimulering, men da har de allerede slitt i lang tid. En rapport fra Kunnskapssenter for utdanning viser at elever som ikke blir tilstrekkelig stimulert i skolen, sliter med både frafall, adferdsproblemer, underprestering og psykiske vansker, forteller hun.

Mer å hente

Ella Idsøe studerte psykologi i Spania og Nederland og kom til Norge og det som nå heter Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger i 2006. Da hadde hun med seg en doktorgrad om elever med stort potensial i matematikk og språkfag. Men VG hadde intervjuet henne allerede i 2004; da var hun i Norge for å delta på en konferanse om mobbing.

I intervjuet kritiserte hun at det norske skoleverket ikke hadde noe tilbud til de evnerike barna. Den gangen var dette et helt nytt budskap, som Idsøe har bidratt til mer oppmerksomhet omkring senere. I 2015 ble hun utpekt til å være med i et utvalg som skulle undersøke skoleverkets behandling av elever med stort læringspotensial, og i 2016 leverte utvalget en NOU-utredning med den konstaterende tittelen «Mer å hente».

– Janteloven gjelder fortsatt i det norske skoleverket, kanskje fordi prinsippet om likhet er blitt misforstått. Barn er nemlig ikke like: De har like rettigheter, men veldig ulike behov! I dag er det fortsatt slik at det norske skoleverket passer best for de barna som ligger «på midten» når det gjelder evner, og så settes det inn ekstra ressurser for dem som sliter. Men det fører til at mellom 10 og 15 prosent av de mest evnerike barna blir diskriminert, fordi skoleverket ikke har et tilbud som matcher evnene deres, sier Idsøe – som ble ansatt ved Naturfagsenteret i Oslo i mai 2017.

Taper på to fronter

Tingenes tilstand fører til et tap på minst to fronter: Mange av de evnerike barna mister interessen for skolen og muligheten for å utvikle evnene sine, og «kunnskapsnasjonen» Norge mister muligheten til å dyrke fram talenter som kunne gjort det skarpt i næringslivet, offentlig sektor eller akademia.

– Vi kommer til å trenge disse smarte hodene mer og mer i fremtiden. De kan hjelpe oss med å bekjempe kreft, finne nye energikilder, redde det globale klimaet, alt du vil. Vi må ikke glemme at Norge befinner seg i en globalisert konkurranse med andre land, og i fremtiden trenger vi kunnskap mer enn noe annet! understreker professor Idsøe.

Norge er forøvrig ikke helt alene om å skusle vekk muligheter på dette området; både Sverige og Danmark sliter med noe av det samme.

– Men land som Nederland og Tyskland har gode tilbud til evnerike barn. USA ligger også godt an: Amerikanerne ble skremt da Sovjetunionen skjøt opp Sputnik-satellitten i 1957 og bestemte seg for å satse systematisk på de kloke hodene. De ville sikre seg at USA skulle beholde et teknologisk forsprang, forteller Idsøe.

Gransker regjeringens talentprogram

Ella Idsøe er nå i ferd med å dokumentere effekten av et talentprogram som regjeringen satte i gang innen realfagene, som en oppfølging av NOU-en fra 2016 og en satsing som heter «Tett på realfag». Talentprogrammet er knyttet til vitensentrene i Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø, som rekrutterer elever fra ungdomsskoler og videregående skoler og gir dem et mer avansert undervisningsopplegg enn de er vant til.

Talentsenteret for realfag i Oslo
Talentsenteret ved Teknisk Museum i Oslo er et tilbud til elever på 7. til 10. trinn i grunnskolen og de to første årene på videregående. Bildet ble tatt i forbindelse med en utlysning i 2017, da Talentsenteret søkte etter realfagsinteresserte unge mellom 12 og 17 år. Foto: Talentsenteret

– Hvis det viser seg at effekten av dette programmet er god, er dette et tilbud som kan utvides til å gjelde hele landet. Tilbudet skal ikke erstatte skolens arbeid med å øke kompetansen på realfag, men er ment som en supplering, sier Idsøe.

Men satsingen på talenter trenger ikke stanse når ungdommene forlater den videregående skolen. Ella Idsøe drømmer om at også Universitetet i Oslo skal etablere et talentprogram for de aller smarteste og mest motiverte studentene.

– Et slikt tilbud, enten på bachelor- eller masternivå, kan gjøre UiO enda mer attraktivt for de klokeste hodene blant norske ungdommer. UiOs matematiske institutt har et tilbud til evnerike elever, men jeg mener at man kan utvikle et ekstra tilbud for skoler, hvor ansatte fra Naturfagsenteret og studentene på MN-fakultetet har en sentral rolle i å tilby dybde og kompleksitet i realfagene, sier hun.

Lærerutdanningen er et problem

Argumenter om at det er nødvendig å sette inn tiltak for evnerike elever og elever med stort læringspotensial er tidligere blitt betraktet som elitisme og er til dels blitt oppfattet som en undergraving av likhetsprinsippet. Men talentprogrammene ved vitensentrene er et tegn på at holdningen til de evnerike barna er i ferd med å endre seg i Norge. Det finnes også enkelte kommuner som har opprettet egne tiltak for slike barn, som for eksempel Stavanger og Bærum.

– Men det er fortsatt et stort problem at de evnerike barna overhodet ikke er et tema i lærerutdanningen. Her må det virkelig skje en endring. Jeg mener at absolutt alle lærere bør få kunnskap om hvem disse elevene er, hvordan de kan identifiseres og hva slags læringsbehov de har. Mens mange barn kanskje er fornøyd med å reprodusere og huske kunnskap som læreren har formidlet til dem, er disse barna isteden skrudd sammen slik at de misliker sterkt repetisjoner av noe de allerede kan.

– Disse elevene trenger isteden å få stimulert andre typer kognitive prosesser, som å argumentere eller produsere nye tanker. Hvis lærerne ikke har lært noe om dette i sin egen utdanning, blir det vanskelig å komme på noe selv for å stimulere elevene på riktig nivå, påpeker Idsøe.

Det handler om menneskeskjebner

Professor Idsøe er glad for at skolemyndigheter på flere nivåer har begynt å ta de evnerike barna mer på alvor, men hun er fortsatt utålmodig. Dette handler nemlig også om menneskeskjebner, understreker hun – og fremskrittene kommer langsomt.

– Hvis du allerede kan lese og skrive når du begynner på skolen, sitter du kanskje og kjeder deg helt til du kommer til videregående – og så møter du veggen, fordi du aldri har lært gode arbeidsvaner. Jeg har hatt voksne mennesker på kontoret mitt som gråt fordi de aldri fikk hjelp til å utvikle evnene sine, og jeg får telefoner fra foreldre som gråter fordi de har intelligente barn som er deprimert og sliter med skolevegring. Det er vondt å tenke på at Norge nesten totalt mangler institusjoner som kan gi et godt tilbud til disse elevene, konkluderer hun.

Kontaktperson:

Professor Ella M.C. Idsøe, Naturfagsenteret

Les mer på Titan.uio.no:

Mer informasjon:

Norges offentlige utredninger 2016:14: Mer å hente – Bedre læring for elever med stort læringspotensial
Kunnskapssenter for utdanning: Evnerike elever og elever med stort læringspotensial. Publisert 15.03.2016
Regjeringen.no: Talentsentre om realfag i fire byer. Publisert 04.04.2016
Utdanningsdirektoratet: Tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial. Publisert 08.09.2015

Kronikker og intervjuer:

Ella M.C. Idsøe: Talentene trenger noe å strekke seg etter. Kronikk i Bergens Tidende, 2016.
Vimeo: Tilrettelegging for elever med stort læringspotensial i realfag – Ella Idsøe. Publisert i 2017
Anette Snarby: Evnerike barn kan ofte bli stemplet som «problematiske». KK, november 2017
Ella M.C. Idsøe: Har vi råd til å miste de evnerike barna? Aftenposten, 7.2.2014
Gro Engen og Maia Østerud: For smart for norsk skole. NRK Dokumentar, 2.11.2013

Bøker om temaet:

Ella Cosmovici Idsøe og Kjell Skogen: Våre evnerike barn: en utfordring for skolen. Høyskoleforlaget, 2011
Ella Cosmovici Idsøe: Elever med akademisk talent i skolen. Cappelen Damm Akademisk, 2014