Image
SolcellerPåTaket-2

Variasjoner i solinnstråling

Strømproduksjon fra solceller er avhengig av solinnstråling. Det finnes flere variable som påvirker produksjonen, f.eks. temperatur, men de store variasjonene er at innstrålingen varierer med årstidene og om det er skyer/skygger eller ikke mellom sola og solcellepanelene. Her er et lite bilde på hvordan disse store variasjonene arter seg? 

Juli-okt-solstrøm
Produksjon av solstrøm per dag og rullerende 7-, 15- og 31-dagers snittproduksjon for perioden 30 juni til 15 oktober 2018.

Anlegget mitt ved Myrasundet har nå vært i produksjon fra midten av juni. Det er naturlig høy produksjon på solrike dager og lavere produksjon på skyrike dager. Figuren viser følgende for perioden 30. juni til 15. oktober 2018:

  • De blå soylene er produksjon i kWh av solstrøm per dag.
  • Den grønne kurven viser rullerende gjennomsnittlig strømproduksjon per dag over 7 dager. Dette betyr at verdien på en gitt dato X i denne perioden er lik summen av produksjon fra dato X-3 til X+3 dager dividert med 7.
  • Den røde kurven viser rullerende gjennomsnittlig strømproduksjon per dag over 15 dager. Dette betyr at verdien på en gitt dato X i denne perioden er lik summen av produksjon fra dato X-7 til X+7 dager dividert med 15.
  • Den sorte kurven viser rullerende gjennomsnittlig strømproduksjon per dag over 31 dager. Dette betyr at verdien på en gitt dato X i denne perioden er lik summen av produksjon fra dato X-15 til X+15 dager dividert med 31.

Antall dager som er brukt i beregningen er oddetall fordi gjennomsnittet skal være basert på like mange dager før og etter den aktuelle dagen, dvs. 7 (som passer akkurat med én uke), 15 som er det nærmeste til både fjorten dager og en halv måned, og 31 som er det nærmeste oddetallet til gjennomsnittet av antall dager per måned (som er 30,4167 dager når det ikke er skuddår og 30,5 dager når det er skuddår). Her er noen observasjoner.

  • I juli var det stabilt mye sol fra skyfri himmel med unntak av to dager med skydekke gjennom hele dagen. Juli var en svært unormal måned med en produksjon som var hele 26% høyere enn forventet i forhold til gjennomsnittlig solinnstråling målt for perioden 2013-2017.
  • Fra begynnelsen av august og videre blir været mer normalt med variasjoner som jeg antar de fleste er kjent med. De høye produksjonsverdiene kom på dager med mye sol fra nesten skyfri himmel, mens lave verdier kommer når det stort sett er overskyet.
  • Merk at 7-dagers snittet bare fire steder avviker mye fra 31-dagers snittet og at 15-dagers snittet avviker relativt lite fra 31-dagers snittet.
  • 10.juli er høyeste punkt på 31-dagers snittet (svart kurve) med 48.10 kWh som snitt over en hel måned, mens det laveste ikke uventet kommer på siste dagen i denne måleperioden, nemlig 15. oktober med et 31-dagers snitt på 13,19 kWh. I miden av desember forventer jeg en snitt litt under 2 kWh.

Figuren gir forventet produksjon på en gitt dag i den aktuelle perioden pluss et bilde på hvilke variasjoner jeg kan forvente fra dag til dag, på ukebasis, i løpet av 14 dager og over en måned. Om dette er nyttig å vite vet jeg ikke enda, men jeg ser ikke bort i fra at det brukes i arbeidet med å utvikle prosedyrer for mer effektiv bruk av solstrøm. Jeg har foreløpig ikke planlagt å installere batterier, men er rimelig sikker på at forståelse for variasjoner i produksjon vil være avgjørende for dimensjonering av et batteribasert lagringsanlegg . Nå selger jeg overproduksjon til naboene og jeg kjøper fra et strømselskap når jeg produserer for lite fra taket i forhold til eget forbruk.

PS: Anlegget som produserer solstrøm fra taket på min bolig er privat og kjøpt av OTOVO AS  der min sønn Magnús Dæhlen er ansatt som programvareutvikler.