Image
3 smilende personer i kontormiljø

Anders Malthe-Sørenssen, Jakob Sønstebø og Line Horgen Thorstad leder det nye senteret. Foto: Hilde Lynnebakken/UiO

Nytt senter skal gi UiO-studenter kompetanse i tverrfaglighet

Senter for tverrfaglig utdanning tildeles åtte millioner i året som et senter for fremragende utdanning.

Mange av de store problemene vi jobber med i dag krever løsninger fra flere fagdisipliner. Men tverrfaglighet er noe mer enn kunnskap fra flere fag påpeker leder for det kommende senteret, Anders Malthe-Sørenssen.

Studentene skal bygge på flere fag og ta ut en form for synergi, som er mer enn summen av enkeltkomponentene.
Det nye senteret skal jobbe med å gi studentene tverrfaglig kompetanse, blant annet ved samarbeid på tvers av faglig bakgrunn.

– Grunntanken er at vi må lage programmer, emner eller kortere prosjekter som bringer studenter på tvers av programmer sammen, sier Malthe-Sørenssen.

Men det holder ikke bare at studentene møtes, de må bringes sammen med en pedagogikk som gjør at de etablerer tverrfaglig kompetanse.

Senteret skal utvikle pedagogikken som gjør at studentene tilegner seg tverrfaglig kompetanse. Malthe-Sørenssen ser for seg at dette skjer på bachelornivå.

– På et litt høyere nivå ønsker vi at de skal gå et skritt videre og lære seg å legge til rette for at andre skal få kompetansen, kanskje ved å lede et tverrfaglig team, sier han.

Honours-sertifikater i tverrfaglige temaer

Han forteller at UiOs store, tverrfaglige satsinger - Demokrati, Energi og miljø og Livsvitenskap - ønsker å lage en utdanningskomponent, gjerne utformet som et honours-sertifikat, som er en bolk på 20-30 studiepoeng, som studentene tar i tillegg til det vanlige studieprogrammet sitt.

Malthe-Sørenssen er også leder av honoursprogrammet ved UiO, et relativt lite program.

– Det har vært en nyttig pilot hvor vi har testet ut nye pedagogiske metoder. Vi kommer til å jobbe slik framover, med uttesting i mindre programmer og oppskalering på UiO, sier han.

Etterhvert er ambisjonen at alle, eller ihvertfall mange, UiO-studenter skal få tilbud om å fordype seg i et tema samtidig som de bygger tverrfaglig kompetanse.

Det nye honours-tillegget innen bærekraft skal for eksempel være tilgjengelig for alle.

– Uansett må vi vite hva slags pedagogikk som er gunstig for at de skal utvikle den tverrfaglige kompetansen. Dette har vi allerede litt erfaring med, men det er det vi skal utvikle over de neste ti årene, sier han.

Studenter i senterledelsen

For det nye senteret er det viktig å ha studentene med i hele prosessen. Honoursstudentene Jakob Sønstebø i matematikk og Line Horgen Thorstad på filosofi har vært med på å skrive prosjektsøknaden for senteret. De kommer til å være med i senterledelsen.

– Vi ønsker at studentene først skal være læringsassistenter knyttet til den tverrfaglige utdanningen, sier Malthe-Sørenssen.

Senere vil de kunne utvikle egne kurs eller små moduler som de både skal kunne foreslå, men også eie og drive. Da trenger de pedagogisk oppfølging og skolering underveis.

Internasjonalt samarbeid, men tilpasses norske forhold

Senter for tverrfaglig undervisning favner tre fakulteter: Matematisk-naturvitenskapelig, samfunnsvitenskapelig og humanistisk fakultet. Senteret samarbeider med læringssentrene ved disse fakultetene og med LINK, UiOs senter for læring og utdanning.

Senteret har også viktige samarbeid internasjonalt. Blant annet har de knyttet til seg Marca Wolfensberger i senterets råd. Hun er en sentral skikkelse i europeisk honourspedagogikk.

– Men det er viktig å lage noe som virker i en norsk eller nordisk sammenheng. Vi kan hente inspirasjon fra USA eller Nederland, men det er noen kulturelle forskjeller i utdanningssystemet, sier Malthe-Sørenssen.