Nytt tverrfaglig bachelorprogram med honors-tillegg ved UiO

Sammen med Det humanistiske fakultet tilbyr vi fra høsten 2019 et nytt bachelorprogram med et såkalt honors-tillegg. Dette representerer noe helt nytt innen høyere utdanning i Norge.

Kultur for kvalitet i høyere utdanning

Dette studieprogrammet svarer på Stortingsmelding 16 (2016–2017): Kultur for kvalitet i høyere utdanning, der universitetene bes om å utvikle studietilbud tilpasset de mest talentfulle og motiverte studentene. I stortingsmeldingen trekkes honors-programmer etter modell fra blant annet Nederland frem som eksempler på slike studier. I sin mest vanlig form, andre steder i verden, er dette studieprogrammer på bachelornivå som er noe mer omfattende eller noe mer krevende en vanlige bachelorprogrammer. Programmene tilbyr ofte ekstra utfordringer på utvalgte områder av særlig stor betydning for samfunnsutviklingen og at dette tilpasses studenter med særlig høy læringsevne.

Studenter med særlig høy læringsevne

Som landets fremste forskningsuniversitet har UiO en klar ambisjon om å tiltrekke seg de beste søkerne.  Gjennom det nye bachelorprogrammet  ønsker vi å gi et spesialtilpasset tilbud til studenter med særlig høy læringsevne, det vil si studenter som søker utfordringer ut over det de finner i de vanlige studieprogrammene, studenter som er opptatt av tverrfaglighet og globale utfordringer og studenter som ønsker et individuelt tilpasset studieprogram med nær oppfølging fra våre ledende forskere. Vi har flere studenter i dag som, på en eller annen måte, forserer sine studieløp. Disse vil vi fortsatt ha, men det nye programmet skal gi en mer systematisk tilnærming, der faglig dybde på utvalgte områder kombineres med kunnskap i bredden.

Tverrfaglig program

Programmet skal ha én studieretning innen realfag og én studieretning innen humaniora, hver med underliggende aktuelle fagretninger.  Spesialiserte emner og honors-prosjekter skal utvikles i et tett samarbeid mellom de to fakultetene og tilbys studentene som et obligatoriske tillegg på totalt 30 studiepoeng gjennom bachelorstudiet. Det er dette tillegget som kalles et honors-tillegg og i så måte representerer den vanligste formen for bachelorutdanninger med honors-tillegg vi finner andre steder i verden. Dette skal være en arena for å bringe humanistiske og realfaglige perspektiver sammen tidlig i studiene for å jobbe med store overgripende tema som digitalisering, bærekraft og etikk. Et tilpasset masterprogram vil etter hvert utvikles for å sikre overganger til relevante masterstudier.

Kobling til forskning

Den tverrfaglige koblingen mellom humanistiske fag og realfag/teknologi er en viktig motivasjon for programmet, ikke minst at studenter på tvers av fag som tradisjonelt har vært langt fra hverandre skal møtes i faglig samhandling gjennom hele bachelorstudiet. Studentene vil tidlig kunne delta i forsknings- og innovasjonsprosjekter og kan videreutvikle et slikt engasjement gjennom tverrfaglige prosjektarbeider. Studieprogrammet vil på denne måten legge godt til rette for kobling mellom forskning og utdanning. Det gjenstår å se, men vi tror også at dette programmet vil kunne bli en god arena for rekruttering av fremtidens forskere.

Dybde og bredde

Studieprogrammet skal tilby en utdanning tilpasset studentens egne ønsker, talenter og ambisjoner, med mål om å utvikle den kompetansen fremtidens forskning og arbeidsliv har behov for. For studenter på realfaglig studieretning vil studieløpet settes sammen av en 80-gruppe og en 40-gruppe for å dekke faglig dybde og bredde, i tillegg til valgfrie emner og honors-tillegget. Det vil stilles strengere progresjonskrav enn for øvrige programstudenter. For å få dette til, vil hver student følges av en faglig mentor eller et mentorteam gjennom hele studiet. I tillegg vil studentene delta i vår læringsmiljøsatsing gjennom studentmottak, programseminar, ForVei -samtaler og de andre arrangementene vi tilbyr i løpet av året for å ivareta alle studenter ved fakultetet.

Veien fremover

Utviklingen av dette studieprogrammet åpner for en helt ny grad av interfakultær tverrfaglighet ved UiO, som blant annet er etterspurt i rapporten fra vårt Strategic Advisory Board (2014). Programmet har potensial til å inkludere flere områder fra det faglige mangfoldet ved UiO, og vi forventer at flere fagområder kobler seg på etterhvert.

Mer på Titan.uio.no: