Image

Yrende liv ved semesterstart!

Nye opptakskrav fra 2018/2019

Til alle elever med ambisjoner innen realfag og teknologi, til alle rådgivere i skolen, til alle foreldre og til alle andre som er opptatt av utdanning og kompetansen til morgendagens arbeidskraft - LES DETTE!

Samfunnets behov for kompetanse er i konstant endring og fagene er i endring. Morgendagens arbeidskraft, de som får sin utdanning hos oss akkurat nå, skal få den utdanning som kreves. Det betyr den utdanning som henter det beste ut av hver enkelt student og den utdanning som gir disse studentene den fagkompetansen samfunnet trenger. Videre er Universitetet i Oslo opptatt av å tilby utdanning på høyeste internasjonale nivå. Dette er den overordnede begrunnelsen for at vi fra 2018 (og 2019) innfører nye opptakskrav på brorparten av våre studier innen realfag og teknologi.

Universitetet i Oslo har en bred portefølje av studieprogrammer inne realfag og teknologi. De nye opptakskravene er beskrevet i detalj på våre hjemmesider og på Samordna opptak. Fra 2018 (fra 2019 for ett studieprogram) vil vi kreve full fordypning i matematikk fra videregående skole, dvs. R1 og R2, for opptak til brorparten av våre studieprogrammer innen realfag og teknologi. Selv om det også er noen andre justeringer i opptakskravene er den største endringen at vi krever R2, dvs. at våre studenter må ta matematikk tredje året på videregående skole. Hvorfor er dette viktig?

Datamaskiner og beregninger

I løpet av de siste 50 årene har datamaskiner med tilhørende systemer gått fra å være et verktøy for noen få til å være noe vi alle er avhengig av i hverdagen, enten vi er på jobb eller utfører oppgaver på den private arena. Samfunnets avhengighet av datasystemene er tilnærmet total!

Det datamaskinene er særlig gode til er å utføre (matematiske) beregninger, og inntoget av beregninger har de siste 20-30 årene bidratt til store endringer av fagene og derfor hele utdanningen innen realfag og teknologi. Universitetet i Oslo var tidlig ute med å implementere disse endringene og vår utdanning innen realfag og teknologi regnes i dag som internasjonalt ledende på grunn av bruken av beregninger i utdanningen.  Universitetet i Oslo startet med å implementere disse endringen i studieprogrammene som i utgangspunktet hadde mye matematikk, men de implementeres nå også i alle våre studieprogrammer der matematiske beregninger benyttes for å forstå prosesser og fenomener i naturen og i samfunnet for øvrig.

I forskningsfronten fra dag én

Gjennom bruk av beregninger i utdanningen har vi også oppnådd at studenter, allerede fra dag én i bachelor-utdanningen, kan eksponeres for reelle samfunnsutfordringer og oppgaver fra forskningsfronten. Dette er svært stimulerende, både for student og lærer, og innføringen av (matematiske) beregninger i utdanningen har, i tillegg til å gi et bedre faglig innhold, bidratt til å utvikle et bedre læringsmiljø. Riktig bruk av datamaskin og innføring av nye undervisningsformer gjør at studentene kan utvikle sine ferdigheter på nye, dyrke sine kreative evner, samt trene mer på kommunikasjon og samhandling.

Kunsten å tenke klart

Litt forenklet går vi på skolen for å utvikle ferdigheter som lesing, skriving og regning, for å tilegne oss kunnskaper om den verden vi lever i, og sist men ikke minst for å bli lærende individer.  Vår hverdag er full av tall og beregninger, og selv om brorparten av beregningene i dag utføres av datamaskiner er det viktig for alle å ha tallforståelse og ferdigheter som gjør det mulig å utføre enkle regnestykker. Matematikk er, i tillegg til å være et verktøy i hverdagen, også kritisk for kunnskapsutvikling og forståelse av innholdet i andre fag, dette gjelder særlig innen realfag og teknologi. Matematikk er også et fag som gir oss trening i å tenke logisk, noe som gjør at matematikken, både direkte og indirekte, har betydning for fag som i utgangspunktet ikke inneholder matematikk, som f.eks. biologi og geologi.

Jeg anbefaler alle å ta så mye matematikk som mulig, selv om jeg mener at ikke alle skal velge R2. Kunsten å tenke klart er viktig og matematikk er et godt verktøy for å lære seg denne kunsten!

Bra for studentene, bra for Norge

I og med at beregninger står så sentralt i vår utdanning er matematikk særlig viktig, så vi er veldig glade for at Regjeringen v/Kunnskapsdepartementet har gitt oss anledning til å kreve R2 fra 2018/2019. Vi har lenge anbefalt R2, så det er ikke noe nytt at vi mener at R2 er viktig som grunnlag for en utdanning innen realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo. 

Hjertelig velkommen og husk å velge R1 og R2 hvis du vil studere realfag og teknologi på Universitetet i Oslo – et universitet som hele tiden arbeider hardt for å tilby utdanning på høyeste internasjonale nivå.