Gunn Kristin Tjoflots brukerprofil
Gunn Kristin Tjoflot Gunn Kristin Tjoflots brukerprofil

Gunn Kristin Tjoflot, nettredaktør og seniorrådgjevar, Institutt for geofag, UiO

Kort om meg; Nettredaktør og seniorrådgjevar ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, der eg jobbar m.a. med kommunikasjon og informasjon, studier/InterAct revisjonen, samt ulike prosjekter. Av høgare utdannning har eg cand.polit i statsvitenskap, UiO (1997), med hovudfagsoppgåve om miljøvern i Norden gjennomført i eit nordisk forskningsprogram. Seinare utdanning innan informasjon og web, prosjektleiing og marknadsføringsleiing.

Har jobba tidligare ved fleire fakultet/institutt/sentre ved UiO, bl.a. som avdelingsingeniør (data), organisasjonsekretær, rådgjevar og koordinator for prosjekt og store tverrfaglige forskningsprogram. Deltatt i forskingsprosjekt bla i helseøkonomi og systemdynamikk. Tilsatt ved to nasjonale kunnskapssentre NSSF og NKVTS, og seinare Senter for medisinsk etikk i to prosjekt om etiske spørsmål i helsetjenesten.  

Besøk gjerne mine websider på folk.uio.no

In English - Gunn Kristin Tjoflot, web editor and adviser, Department of Geosciences, UiO

Briefly about me;  Web editor and senior adviser at the Department of Geosciences, The Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.  I work with information, studies, projects and much more.  Of higher education I hold a cand.polit. in Political Science, UiO (1997) with major subjects dealing with environmental policy in Nordic countries carried out in affiliation to a Nordic research program. Later. education in information and web, project management and marketing.

Previously worked at various faculties/departments/centres at UiO, among others as head engineer (data), organizational secretary, adviser and coordinator for projects and major interdisciplinary research programmes. Participating in research projects in health economics and system dynamics. I have been working at two national knowledge centres NSSF and NKVTS, and later at the Centre for Medical Ethics, where I worked with two projects about ethical questions in the health care services. 

Please visit my web pages at folk.uio.no