Artikkel

Politikk og strategi

Tema: Politikk og strategi

Formidlingsprisglede ved Kjemisk institutt i 2011

Formidlingsglede

Forskning og formidling hører sammen. Det må bli min "oppsummering" etter gårsdagens debatt i Litteraturhuset. Kunnskap er et gode i seg selv og må deles og brukes. Tilstanden ved UiO? Mitt inntrykk er at det formidles mye, og med glød og iver. Rektor, som var forhindret fra å stille i panelet, svarer i Morgenbladet i dag, og presenterer tall som underbygger et slikt syn. 

Gamle festsal

Klar for valgkamp

Uniforum har nå lansert mitt rektorkandidatur. Først og fremst er motivasjonen et sterkt engasjementet for UiO. UiO er et internasjonalt betydelig forskningsuniversitet, og en svært viktig utdanningsinstitusjon. Vi vet at kunnskap er fremtiden, og at UiO er Norges viktigste kunnskapsleverandør. Legger jeg til inspirasjonen i møtet med alle de kunnskapsrike ansatte med sterkt engasjement og faglig stolthet og integritet, så må ikke jeg grave dypt for å finne en sterk vilje for å engasjere meg i institusjonens videre utvikling.

Gamle festsal

Kunnskapsbyen Oslo

Oslo er nr 2 i Europa når utdanningsnivået er parameteren. Kun London rangeres foran. Konsentrasjonen av kompetanseinstitusjoner og bedrifter er høy, og nylig avholdte Cutting Edge og Oslo Innovation Week viser at det syder av aktivitet på bred front.

Kjemibygningen

Hvorfor må studentene ”betale” når gamle bygninger vernes/fredes?

Vedlikehold og rehabilitering av gamle bygninger er trolig universitets- og høyskolesektorens største utfordring, og dette er ingen nyhet! Når kommer den nasjonale planen for å løse dette?  Det er også en gåte at et rikt land som Norge, år etter år, overlater ”regningen” for fredning/verning av bygninger til studentene?

UiOs livsvitenskapsstrategi skjematisk

Faglig utvikling mot Livsvitenskapsbygget

En tredimensjonal presentasjon av Livsvitenskapsbygget ligger ute på nettsidene til UiO:livsvitenskap. Ingen tvil om at dette bygget blir viktig for UiO og MN, og på mange måter har innflyttings-prosessen allerede startet. En ting er prosjektets fremdrift som sådan. I tillegg er dagens faglige handling viktig for hvor vi vil være når nøkkelen står klar i døra.

UiO:energi

Hva vil vi med UiO:energi?

Universitetsstyret ønsker en plattform som tydeligere synliggjør vitenskapelige publikasjoner og ekstern finansiering. Så sier protokollen etter møtet 13 og 14 september. Mulig det er fornuftig, men jeg har vel tenkt at UiO:energi skal være en katalysator for ny aktivitet på et felt hvor vi er gode, men hvor potensialet for tverrfaglig forskning ikke utnyttes. Hvordan teller vi da suksess, og med hvilket tidsperspektiv?

TRL-nivå som definert i H2020

Med EUs niende rammeprogram i sikte

I en pressemelding fra Science Europe datert 13 september advarer organisasjonen, som samler forskningsfinansierende organisasjoner fra 27 land i Europa, mot ytterligere press på Horisont2020s budsjett. Protect Europe's true strategic investment er hovedbudskapet. Pressemeldingen problematiserer både omdisponeringen av forskningsmidler fra Horisont2020 til andre formål, og forskningsfinansiering basert på lån (ja, du leste riktig).