Artikkel

Store spørsmål

Store spørsmål

Et spørsmål er stort når det berører viktige utviklingstrekk i samfunnet, når det oppfattes som viktig for mange individer, og/eller at de potensielle svarene vil ha stor betydning for livet i fremtiden. Store spørsmål er derfor spørsmål som kommer til rett tid, og det er spørsmål som skaper refleksjon, ettertanke og debatt. Store spørsmål innrettet mot allmennheten eller utvalgte brede målgrupper vil (nesten) alltid være tverrfaglige.

Klode

De må som regel deles opp i mindre spørsmål, og ulike tolkninger av spørsmålene vil ofte gi ulike svar. De potensielle svarene må i en eller annen form komme allmennheten til gode. Store spørsmål ("big questions") finnes det mange av og et enkelt søk på Internett viser at svært mange er opptatt av store spørsmål.

I snart 200 år har forskere ved Universitetet i Oslo (UiO) vært opptatt av å finne svar på store (og små) spørsmål. Økt erkjennelse gjennom å finne noen av svarene har gitt grobunn for nye spørsmål.   Følgende er et par store spørsmål (med noen følgespørsmål) som kan danne utgangspunktet for bred refleksjon og diskusjon ved UiO:

  • Hva gjør vår sivilisasjon bærekraftig? (Hvor mye av hva tåler jorda? Hvordan må vi endre vår livsstil? Hvem eier jordas ressurser? Løser vi klimautfordringen, eller vil vi noen gang kunne styre temperaturen i atmosfæren? Løser vi klodens (menneskehetens) energiutfordring – når og hvordan?, Hvordan håndterer vi kulturelt og/eller religiøst mangfold?)
  • Er fremtidens menneske et vitenskapelig produkt? (Hva er liv? Finnes det en annen type liv en det vi mener med liv? Hva lever og hva lever ikke? Hva gjør vi når datasystemene begynner å ”tenke”?)

Kan et spørsmål eller to av denne typen være et gjennomgangstema når UiO feirer sitt 200 års jubileum i 2011.  Et stort spørsmål (eller noen store spørsmål) kan fungere som et vindu inn i forskningsverden, vise den praktiske hverdagen for forskere, og sist men ikke minst belyse den internasjonale kunnskapsutviklingen.

Det er først og fremst de store spørsmålene og svarene på disse som kobler vitenskapen til folket!

Migration: 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)