Artikkel

Faglig utvikling av livsvitenskap med etablering av tematiske områder

Faglig utvikling av livsvitenskap med etablering av tematiske områder

UiO:Livsvitenskap er den tyngste satsingen ved Universitetet i Oslo, nært koblet til bygging av Norges største forskningsbygg. Livsvitenskapsbygget skal realisere universitetets ambisjoner på livsvitenskapsområdet som beskrevet i strategien for livsvitenskap. Tverrfaglig integrasjon mellom fagmiljøer er et hovedelement i livsvitenskapssatsingen, med en uttalt visjon om konvergens.

Faglig utvikling av livsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Våren 2019 bestilte viserektor, via Refereransegruppen for livsvitenskap, en rapport fra Det medisinske fakultet, Det odontologiske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet knyttet til faglig utvikling av livsvitenskap, særlig rettet mot Livsvitenskapsbygget og de frie forskningsarealene som utgjør nærmere 30 % av bygget.

Arbeidet fra vårt fakultetet ble levert rett før jul, der vi anbefaler tematiske områder innen livsvitenskap inkludert utvikling av aktiviteter i Livsvitenskapsbygget som skal stå klart i 2024. Prosessen koordineres nå videre av UiO:Livsvitenskap i samarbeid med fakultetene, der målet er en omforent anbefaling til rektoratet.

Livsvitenskap er et satsingsområde ved fakultetet

Livsvitenskap er ett av fire satsingsområder ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (se figur 1), og hovedvirksomhet ved Institutt for biovitenskap, Farmasøytisk institutt og Naturfagsenteret. Vi har også omfattende livsvitenskapsaktivitet ved Kjemisk institutt, i tillegg til Institutt for informatikk, Fysisk institutt og Matematisk institutt. Institutt for geofag deltar i Centre for Biogeochemistry in the Anthropocene, som er en tverrfaglig sentersatsing innen klima og miljø.

Illustrasjon av fakultetets satsingsområder innen forskning
Figur 1. Satsingsområder og institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Illustrasjon: UiO

 

Livsvitenskap har en sentral plass i fakultetets strategi fra 2019, der vi skriver følgende:

«Livsvitenskap handler om å forstå levende organismers oppbygging, struktur og funksjon og hvordan levende organismer gjensidig påvirker hverandre og samspiller med sine omgivelser. Livsvitenskap står sentralt i samfunnets møte med store utfordringer innen helse, mat, klima og miljø. Fakultetets satsing på livsvitenskap utgjør en stor og viktig del av UiO: Livsvitenskap, som er en stor tverrfaglig satsing for å styrke kvalitet og samhandling i forskning, utdanning og innovasjon innen livsvitenskap på tvers av enheter ved Universitetet i Oslo.»

Livsvitenskapsbygget som et gode for all livsvitenskapsaktivitet ved Universitetet i Oslo

Selv om Livsvitenskapsstrategien er utviklet i tilknytning til planleggingen av det nye bygget, favner den all livsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Det er et mål at mange fagmiljøer ved universitetet vil bidra og dra nytte av fasiliteter og tilbud i bygget, langt utover de fagmiljøene som skal flytte inn. Det er et faktum at mesteparten av livsvitenskapsaktivitetene ved universitetet og vårt fakultet vil foregå utenfor Livsvitenskapsbygget, med hovedtyngde i miljøene ved universitetets to helsefakultet og Institutt for biovitenskap. Farmasøytisk institutt og Kjemisk institutt skal i sin helhet flytte inn i det nye bygget i 2024, noe som selvsagt vil sette en del premisser for aktiviteten i bygget.

For å lykkes med Livsvitenskapsstrategien er det imidlertid en forutsetning at Livsvitenskapsbygget utvikles til et gode for livsvitenskapsaktivitetene ved hele universitetet. Dette innebærer blant annet å utnytte det store potensialet som ligger i å skape synergier; mellom aktiviteter innad i det nye bygget så vel som innen andre bygg med omfattende livsvitenskapsaktivitet, ved andre fakulteter, og – ikke minst – å skape synergier mellom miljøene ved de ulike lokalitetene.

Tematiske områder innen livsvitenskap ved fakultetet

For Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har det vært sentralt å inkludere hele livsvitenskapsfeltet ved fakultetet i prosessen. Vi har utarbeidet tematiske områder som viser bredden av fakultetets aktiviteter innen livsvitenskap og peker mot fremtidige fakultære prioriteringer.

For å skape dynamikk i satsingen er vi imidlertid åpen for justeringer i årene fremover. Alle institutter med livsvitenskapsaktivitet har vært involvert i prosessen, som har vært drevet fremover ved bidrag fra ledelse og fagmiljøer ved Farmasøytisk institutt, Kjemisk institutt og Institutt for biovitenskap. Vi har samarbeidet tett med UiO:Livsvitenskap, Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet, og har også involvert øvrige fakulteter ved Universitetet i Oslo samt Senter for tverrfaglig kjønnsforskning i prosessen.

Vi har utarbeidet 14 strategiske tematiske områder innen livsvitenskap ved vårt fakultet (se figur 2) med tilhørende operative områder som representerer underliggende fagområder. 

 

Illustrasjon av fakultetets tematiske områder innen livsvitenskap
Figur 2. Tematiske områder innen livsvitenskap ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Illustrasjon: Ida Marie Bjørknes Gaarder/UiO


Basert på dette kartet og overordnede føringer definert i sentrale bakgrunnsdokumenter, som forskningskvalitet; konvergenspotensiale; innovasjonspotensiale; ressursbehov og utnyttelse av kjernefasiliteter; muligheter for synergi i bygget, innen Universitetet i Oslo og i regionen; gevinsten av å være plassert i bygget; og en fremtidsrettet forskningsprofil for bygget, har vi foreslått følgende tematiske områder til plassering i de frie forskningsarealene:

  • Antimikrobiell resistens – Tverrfaglige løsninger for en global helseutfordring
  • Et bærekraftig livsløp – Forebygging og behandling fra vugge til grav
  • Persontilpasset medisin – Målrettet diagnostikk, behandling og oppfølging
  • Nyskapende helseteknologi – For fremtidens helseutfordringer
  • Nevrovitenskap – Fra synapse til hjerne
  • Molekylære og cellulære mekanismer – Livets maskineri

Av disse vil de tre første tematiske områdene være delvis representert ved forskningsmiljøer allerede planlagt flyttet inn i bygget, mens de tre siste er fakultetets nye initiativer til tematiske områder i Livsvitenskapsbygget.

Kategori: 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)