Artikkel

Arktisk infrastruktur er truet av tinende permafrost

Et hus med setningsskader Dawson, Yukon.
Et hus med setningsskader sett i Dawson, Yukon, vestligste delen av Canada mot grensen til Alaska. Bygninger er blant infrastruktur som påvirkes av tinende permafrost. Foto: Bernd Etzelmüller/UiO

Arktisk infrastruktur er truet av tinende permafrost

Permafrosten i Arktis tiner. 70 % av dagens infrastruktur i Arktis har høy risiko for å bli påvirket av tinende permafrost de neste 30 årene - selv om klimaendringsmålene i Paris-avtalen blir møtt.

Forskere advarer nå om at innen 2050 kan omtrent tre fjerdedeler av den nåværende befolkningen på den nordlige halvkule med områder med permafrost i Arktis, bli påvirket av skade på infrastruktur forbundet med tinende permafrost. Dette ifølge en studie som nylig ble publisert i Nature Communications.

permafrost

Permafrost er grunn (løsmasser og berggrunn) der temperaturen i løpet av to sammenhengende år ikke overstiger 0 grader Celsius. 

Polare og høyereliggende områder har permafrost, og permafrost påvirker i alt cirka 20 prosent av landarealet på Jorden.

Totalt preges rundt 25 prosent av landjorda i den nordlige halvkulen av permafrost. Det utgjør mer enn 15 millioner kvadratkilometer.

Kilde: Store norske leksikon

Studien antyder at det er fare for tinende permafrost på det meste av den arktiske infrastrukturen, selv om Paris-avtalens mål blir oppfylt.

Truer naturressurser og utvikling

Tinende permafrost like under bakkenivå forårsaket av global oppvarming og et varmere klima kan svekke kritisk infrastruktur, noe som igjen kan utgjøre en alvorlig trussel mot utnyttelsen av naturressurser og bærekraftig utvikling av arktiske samfunn.

På grunn av Arktis' økende økonomiske og miljømessige rolle, er det nødvendig med mer informasjon om risikoen. Den nye studien er utført av et forskerteam bestående av forskere fra Finland, Norge, Russland og Michigan. Fra UiO deltok Bernd Etzelmüller og Sebastian Westermann fra Institutt for geofag ved UiO.

Førsteforfatter Jan Hjort ved University of Oulu i Finland med kolleger gjennomførte i studien en infrastruktur- og risikovurdering av den nordlige halvkulens arktiske permafrostområder under projiserte klimaendringer frem til 2050.

Studie av mulig risiko frem mot 2050

Forfatterne fant ved statistisk modellering av permafrost at størstedelen av den panarktiske befolkningen (ca. fire millioner mennesker), og 70 % av transport- og industriinfrastrukturen ligger i områder med høy risiko for tinende permafrost innen midten av dette århundret. Dette selv om utslipp av drivhusgasser i atmosfæren er stabilisert eller redusert.

En rørledning i Fairbanks-området, Alaska.
En rørledning i Fairbanks-området i Alaska. Rørledninger er infrastruktur som kan påvirkes av at permafrosten tiner. Foto: Bernd Etzelmüller/UiO

Resultatene tyder på at en tredjedel av den panarktiske infrastrukturen og 45 % av hydrokarbonutvinningsfeltene i den russiske regionen i Arktis ligger i områder utsatt for tiningsrelatert ustabilitet i bakken som kan forårsake alvorlig skade på bebygd område.

Forfatterne påpeker at deres studier viser at det er behov for detaljerte risikovurderinger av infrastruktur i en oppvarmet verden. 

Forskerteamet presenterte sine resultater i studien på American Geophysical Union, 2018 Fall Meeting i Washington onsdag 12. desember (se kortversjon). Artikkelen i Nature Communications har siden den ble publisert 11. desember fått stor oppmerksomhet i nyhetene i media over hele verden.

Kontakt:

Bernd Etzelmuller, professor, Institutt for geofag, UiO

Den vitenskapelige artikkelen:

Hjort, J., Karjajainen, O., Aalto, J., Westermann, S., Romanovsky, V. E., Nelson, F. E., Etzelmüller, B., & M, Luoto. 2018. Degrading permafrost puts Arctic infrastructure at risk by mid-century. Nature Communications. 2018: V9: No: 5147 (2018). DOI: 10.1038/s41467-018-07557-4

Mer på Titan.uio.no:

Les også

Univers-simulering, likner på en svamp

Mørk materie får stadig færre steder å gjemme seg

Mer enn en fjerdedel av universet er mørk materie, en ukjent bestanddel som påvirker vanlig materie gjennom gravitasjon. En ny studie som viser hvor det ikke er vits i å lete, vekker oppsikt blant mørk materie-forskere.

Kan mors medisiner passere over til barnet via brystmelken?

Europeisk mega-satsing skal finne trygge medisiner for gravide

– I dag tar det i gjennomsnitt 27 år før vi vet om et legemiddel er trygt for gravide, og vi har god kunnskap om sikkerheten for kun 5 prosent av legemidlene på markedet. Sånn kan det ikke fortsette, sier professor Hedvig Nordeng. Men nå er UiO med i et gigantisk europeisk prosjekt som skal tette det alvorlige kunnskapshullet.

Kan mors medisiner passere over til barnet via brystmelken?

European mega-venture for safe medications during pregnancy

“It takes an estimated 27 years to determine if a novel medication can be used by pregnant women without risking adverse effects on the fetus or child. This just can’t continue any longer”, says Professor Hedvig Nordeng at the University of Oslo’s Department of Pharmacy.