Artikkel

Innen seks måneder skal vi ha vedtatt konkrete planer for oppfølging av alle studenter

Team Stølen & Mo Foto: Sjur Stølen
Foto: Sjur Stølen

Innen seks måneder skal vi ha vedtatt konkrete planer for oppfølging av alle studenter

Vår førsteprioritet, idet vi tiltrer i august 2017, er å intensivere arbeidet med heve statusen for undervisning ved UiO. Sentralt i dette arbeidet står satsningen på en bedre oppfølging av hver enkelt student. Dette er et tiltak som er beskrevet i alle strategiske dokumenter de siste 15 årene. Vi vil sørge for at løftet innfris.

Arbeidet vil initieres gjennom utdanningskomiteen på UiO, der alle fakultetene er representert. Med en egen prorektor for utdanning på plass, vil vi også sikre tettere kontakt med styret og med dekanmøtet i sentrale utdanningsspørsmål. På denne måten vil vi fra første dag kunne svare på kritikken om at UiOs utdanningsfelt «hemmes av for lite helhetlig og koordinert styring, utydelig toppledelse og svak vertikal samhandling» (Strategic Advisory Board). 

Innen seks måneder vil vi ha avklart hvor langt miljøene på UiO har kommet i arbeidet både med oppfølging av studenter underveis i studiene og med ulike former for begrunnelser av eksamenskarakterer. Vi vil også ha avklart hvilke ressurser som er tilgjengelig i det videre arbeidet, og vi vil ha vedtatt en plan som sikrer alle UiO-studenter det bærende elementet i all studiekvalitet – nemlig god oppfølging underveis i studiene.

Studentrepresentanter skal inn på dekanmøter som behandler viktige studiesaker

Av debatten om automatisk begrunnelse på eksamenskarakter ser vi at det er et stort behov for en tydeligere inkludering av studentene fra første stund i viktige saker som angår dem. Dialogen må kort og godt bli bedre. Vi vil starte med å innfri et ønske fra studentene som i år etter år er blitt møtt med døve ører. Vi vil invitere sentrale studentrepresentanter til dekanmøtet i saker som er av stor betydning for utviklingen av utdanningskvaliteten på UiO. En slik kontakt vil etter vårt skjønn være avgjørende i det arbeidet som må gjøres med å heve utdanningskvaliteten ved UiO.

Mindre regelstyring, mer faglig frihet i utviklingen av eget studietilbud

Når Stølen & Mo har valgt å ha studier som hovedsatsning, er dette et uttrykk for et engasjement i hele teamet vårt og bygger på erfaringer med undervisning og ledelse fra MN, HF, SV og Medfak. Vi vet at det er store forskjeller mellom undervisningstilbudene på UiO og at gode veivalg er avhengig av god terrengforståelse. 

Det å lytte til behov og ønsker handler om å snakke med flere enn én gruppe før beslutninger fattes. Det å lede UiO handler om å ta ansvar for helheten. Det er ofte enklere sagt enn gjort. UiO er et stort og heterogent universitet. Viktige valg for virksomheten må bygge på et godt kunnskapsgrunnlag og på et klart lokalt eierskap til arbeidet som skal gjøres. Vi vil legge opp til en arbeidsform innen utdanning der vi i størst mulig utstrekning unngår fremmedgjørende uniformering og regelstyring. Slik vil vi legge grunnlaget for en felles kvalitetskultur og utnytte kraften i det engasjementet for utdanning som allerede finnes på universitetet.

KD med nye krav til meritteringsordning. Vi vurderer bruk av peer review i undervisning.

Vi tror at oppfølgingen av stortingsmeldingen vil falle naturlig i de mange og ambisiøse miljøene ved UiO som allerede arbeider med å utvikle kvaliteten på eget studietilbud. 

Men det er ingen tvil om at noen av KDs nye krav vil bringe med seg krevende arbeidsoppgaver. Alle institusjoner må innen to år lage et system for merittering av undervisning. Spørsmålet er selvsagt hvordan dette kan gjøres på en god og smidig måte. Vi tror vi vil spare tid og ressurser ved å lære fra andre gode miljøer og har derfor vært i kontakt med viserektor for utdanning ved Manchester University, professor Kersti Börjars. Hun har erfaring med innføring av meritteringsordninger og har med stort hell brukt peer review av undervisning i dette arbeidet. Vi har invitert Börjars til å presentere sine erfaringer for oss i Oslo på et åpent diskusjonsmøte tirsdag 14. mars. Vi vil annonsere møtet på Facebook, i Uniforum og Universitas. Hold av tirsdag 14. mars, 10.15-12.00. Som lovet i plattformen vår, er vi dessuten allerede i gang med å utarbeide et eget manifest for å følge opp kvalitetsmeldingen.

Dette leserinnlegget er publisert i Uniforum 26 februar

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)