Artikkel

Om det å søke høyest mulig kvalitet i utdanning...

Studenter i Entropia

Om det å søke høyest mulig kvalitet i utdanning...

Kvalitetsmeldingen, ”Kultur for kvalitet i høyere utdanning”, ble lagt frem for et par uker siden. Denne meldingen er et godt stykke arbeid av Regjeringen. Hvorfor må vi hele tiden være opptatt av kvalitet i utdanning?

Selv om jeg her kun vil omtale utdanning, er det viktig at vi også søker høyest mulig kvalitet på alle områder vi skal levere til samfunnet. Det er også viktig å peke på at høy kvalitet i arbeidet og leveranser på andre områder har betydning for utdanning. Siden all vår utdanning er forskningsbasert/forskningsnær, er det selvfølgelig slik at forskning av høy kvalitet, både direkte og indirekte, bidrar til høyere kvalitet i utdanning.

Kvalitet

Jeg skal ikke gå i dybden her, men nøye meg med en slags løs beskrivelse av begrepet kvalitet knyttet til utdanning. Hvis en utdanning utføres med høy kvalitet, betyr dette at utdanningen på en effektiv måte gir gode resultater i form av høyt læringsutbytte for studenter og samfunnet.  En viktig del av en høykvalitets utdanning er også at det gis gode tilbakemeldinger til lærere og utdanningsinstitusjon for kontinuerlig kvalitetsutvikling. Denne forståelsen av kvalitet i utdanning kan selvfølgelig problematiseres og diskuteres, da begrepet kvalitet er vanskelig å forstå i sin fulle bredde. Jeg lar imidlertid denne problemstillingen ligge i denne omgang.

Fremragende lærere og høy kvalitet til alle tider

At samfunnet, inkludert oss selv, er opptatt av kvalitet i utdanning, er ikke et nytt fenomen.  Så lenge vårt utdanningssystem har eksistert, har vi hatt fremragende lærere, og en utdanningsinstitusjon som Universitetet i Oslo (UiO) har alltid vært opptatt av kvalitet i utdanning. At vi alltid har vært opptatt av kvalitet i utdanning, betyr ikke at vi ikke skal være mindre opptatt av kvalitet i utdanning nå og i fremtiden.

Et eksempel fra min egen studietid

I 1982 hadde jeg gleden av å møte professor Tom Lyche, som senere ble min veileder både på master- og PhD-oppgaven. Han foreleste et kurs i numerisk lineær algebra. Det jeg opplevde, var en svært engasjert lærer, en fremragende formidler av fagstoffet, en lærer som involverte oss studenter i selve undervisningen og en lærer som stilte klare krav til oss som studenter. Lyche var opptatt av at studentene skulle engasjere seg i egen læring. Alt dette er viktig også i dag! Stor takk til Tom Lyche og alle de andre fremragende lærerne jeg møtte på UiO i min tid som student.  Både mine lærere og institusjonen UiO var opptatt av kvaliteten på den utdanningen jeg fikk. 

Hvorfor må vi hele tiden være opptatt av kvalitet?

Universiteter og høyskoler med sine lærere har alltid vært opptatt av kvalitet i utdanning. Det er ikke nytt fenomen, men noe gjør at vi stadig må fornye oss. Hva har skjedd på de 35 årene siden Tom Lyche var min lærer i numerisk lineær algebra? Det har skjedd mye, og jeg vil sortere disse endringene i fire hovedkategorier – fagenes utvikling, ny forståelse av læring, informasjonsflommen og samfunnets forventninger.

Fagenes utvikling. Fagene utvikler seg, og nytt læringsmateriell utvikles. IKT-systemer benyttes i stadig større grad, noe som både krever og gir nye undervisnings- og vurderingsformer. Et viktig eksempel ved Universitetet i Oslo er bruk av beregninger i hele bredden av den realfaglige og teknologiske utdanningen.

Ny forståelse av læring. Verden tilegner seg stadig mer pedagogisk/didaktisk kunnskap, det vil si hvordan undervisning og annen type oppfølging skal drives for å gi studenten (og samfunnet) størst mulig utbytte i form av læring, herunder at studentene skal utvikle sine lærende egenskaper for å oppnå mest mulig effektiv, livslang læring.

Informasjonsflommen. Kunnskap/informasjon er bare et tastetrykk unna, og flommen av kunnskap/informasjon øker. Dette betyr mye for læring på alle livets arenaer, men mye av denne kunnskapen/informasjonen er ikke korrekt eller har så lav kvalitet at den ikke kan benyttes. En av de viktigste oppgavene vi har som utdanningsinstitusjon, er å sørge for at vi alltid bruker kvalitetssikret kunnskap/informasjon og gir studentene god opplæring i hvordan kunnskap/informasjon tolkes og brukes. Etisk refleksjon er viktig og blir stadig viktigere!  

Samfunnets forventninger. Samfunnets forventning til oss er i konstant endring. Dagens studenter har andre forventninger enn jeg og mine medstudenter hadde for 35 år siden. Dagens studenter kan mye mer, og de kan helt andre ting, både fordi læringen i grunnskolen og videregående skole er bedre og annerledes enn før og fordi læring utenfor skolen er på et helt annet nivå og annerledes enn før. Dette er bra, men det krever at vi endrer oss for å levere utdanning av høy kvalitet.

Kategori: 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)