Artikkel

Cross Border Science & Society - de to første UiO prosjektene innvilget

European Spallation Source, ESS, i Lund.
ESS i Lund

Cross Border Science & Society - de to første UiO prosjektene innvilget

Verdens kraftigste nøytronanlegg, European Spallation Source (ESS), og en helt ny synkrotron, MAX IV, er under konstruksjon i Lund i Sverige. Disse anleggene, drevet i partnerskap med et tyve-talls europeiske land, vil gi oss helt unike muligheter innenfor material- og livsvitenskap.

Byggekostnadene for nøytron-anlegget (ESS) alene er 16 milliarder kroner, og her skal Norge bidra med 2,5 prosent, dvs. cirka 400 millioner kroner; finansiert over Forskningsrådets langtidsbudsjett for ”Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur".

Det er selvfølgelig svært viktig at UiOs forskere utnytter det konkurransefortrinnet som investeringene i Lund representerer. Derfor var det svært gledelig at vi sammen med 9 andre partnerorganisasjoner i fjor fikk tilslag på et stort regionalt prosjekt for å understøtte nøytron- og synkrotronforskning i Øresund-Kattegat-Skagerak regionen.

Det vitenskapelige underprosjektet av det bredere InterReg-prosjektet Cross Border Science & Society, kalles MAX4ESSFUN og involverer 8 universiteter (Universitetet i København, Lund Universitet, Chalmers University of Technology, Universitetet i Göteborg, Malmö Universitet, Universitetet i Oslo, Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet) samt ESS og MAX IV. Delprosjektet har som mål å stimulere til forskningssamarbeid på tvers av landegrensene hvor bruk av nøytroner og synkrotronstråling er sentralt. Totalt budsjett er 19 millioner euro. Halvparten av midlene kommer fra InterReg, resten fra partnerinstitusjonene.

UiO disponerer litt over 1 million Euro av dette budsjettet (50 % egenfinansiert) og har forpliktet seg til å la sine PhDer/Post-docer investere totalt 84 måneder i prosjekter som skal omfatte synkrotron-/nøytron-eksperimenter ved eksisterende kilder og opphold ved ESS /MAXIV eller ved minst et av de samarbeidende universitetene. UiO vil også stå for veiledning og ta i mot et vesentlig antall forskere fra de andre universitetene. Unge forskere vil trenes opp til å utføre eksperimenter og vil dermed få styrket sin kompetanse innenfor nøytron- og synkrotronteknikker.

UiOs har nå fått "go" for de to første prosjektene.

Dag Dysthe ved Fysisk institutt har fått støtte til prosjektet The 4D deformation of chalk rock using synchrotron microtomography: application to carbon dioxide geological storage, mens Reidar Lund fra Kjemisk institutt har nådd frem med prosjektet Mapping out kinetic pathways of formation of polyelectrolytic nano aggregates using time-resolved SAXS.

Målet med Dysthes prosjekt er å se på effekt av vann og CO2 på deformasjon av kalkbergarter under høyt trykk og temperaturer for å simulere geologiske reservoarer under realistiske betingelser. Dette skal studeres med røntgen mikro-tomografi for å gi en full 4D-oppløsning av prosessen. Dysthe og kollegaene skal bruke en strålelinje ved ESRF, og for å analysere resultatene har de inngått et samarbeid med Københavns universitet som skal utvikle numeriske metoder for å studere deformasjonen.

Målet med Lunds prosjekt er å studere kinetikken for nanopartikkel dannelse som skjer når to motsatt ladete polymerer blir blandet. Ved å bruke lav-vinkel røntgenspredning (SAXS) med høy tidsoppløsning, kan prosessen følges over tid på intervaller på noen få millisekunder. De eksperimentelle data skal beskrives med nukleeringsmodeller for å få en kvantitativ beskrivelse av prosessen. Dette skal brukes som en strategi for designe og kontrollere nanostrukturer av polymerer. Det er også forventet at  arbeidet kan brukes for å utvikle metoder for beskyttelse og innkapsling av siRNA/DNA  til bla genterapi i nanomedisin. Lund samarbeider med et forskningsmiljø ved Universitetet i Århus.

Andre aktiviteter som er av verdi er kommende sommerskoler, hvor Imaging og Nanoscience er tema for de to første. Her vil UiO selvsagt bidra i undervisningen, og sende et betydelig antall kandidater.

MN er svært glade for dette strategisk svært viktige prosjektet, og det er på sin plass med en stor takk til Reidar Lund som har vært helt instrumentell for UiO. Vi følger videre utvikling med spenning.

PS! Det er klart vi må understøtte bruken av ESS, men vi er også med i konstruksjonen av anlegget. Erik Adli og Fysisk institutt har inngått kontrakt med ESS om å bygge en detektor.

 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)