Image
gruppebilde

Geo-gullguttene og sjefen. Fv: Trond Helge Torsvik, Bjørn Jamtveit og Andreas Kääb bringer penger i kassen til Institutt for geofag. Her sammen med instituttleder Brit Lisa Skjelkvåle. Foto: Gunhild M. Haugnes/UiO

Europamestere i geofag

Nylig fikk Bjørn Jamtveit beskjed om at han har fått ERC Advanced Grant. Dermed er det tre innehavere av det prestisjetunge EU-stipendet ved Institutt for geofag. Det er på linje med Oxford og bedre enn Cambridge.

ERC Advanced Grant er det mest attraktive forskningsstipendet man kan få fra European Research Council (ERC). Kun forskere i ypperste verdensklasse blir tildelt en slik ære.

Gratulasjonene og smilene sitter da også løst når Jamtveit møter de to andre ved instituttet som har fått ERC Advanced Grant, Trond Helge Torsvik og Andreas Kääb.

I tillegg har instituttet en forsker med ERC Starting Grant, Adriano Mazzini. Dette er en stipendordning for unge svært talentfulle forskere.

I Europatoppen

Fakta

Beyond Plate Tectonics (BPT)

Trond Helge Torsvik

Tidsrom: 1. mai 2011 – 30. april 2016

Platetektonikk er en revolusjonær teori som handler om hvordan jordas overflate er bygget opp av stive plater (litosfæren), som beveger seg i forhold til hverandre.

I prosjektet har man sett på hvordan energistrømmingen i den underliggende mantelen kan forbindes med platetektonikk. Forbedret seismiske avbildninger, mineralfysikk og matematiske modeller har økt forståelsen.

Arbeidet har ført til at platetektonikk nå er tatt inn i en ny visjonær teori rundt manteldynamikk. Målet er at manteldynamikken skal lede fram til en teori som omfatter hele jorden – inkludert de dypere prosesser i planeten vår. Dette er nødvendig for å forstå kraftsystemene som beveger platene på jordens overflate, varmepunkter og vulkaner – som ikke passer inn i klassisk teori.

Global Glacier Mass Continuity (ICEMASS)

Andreas Kääb

Tidsrom: 1. mars 2013 - 28. februar 2018

Handler om kartlegging og analyse av endringene i bremassene ved hjelp av fjernmåling (laser og radar fra satelitt).

Dette kombineres med digitale terrengmodeller med tanke på etablere en global massebalanse for breer.

Dette kan bidra til å kartlegge klimaendringar, til å fastslå virkningene av bresmelting på havnivåendringar, til å få oversikt over bidraget til vannføring i elvene, samt å bedre modellene for isostatiske endringar

Disequilibrium metamorphism of stressed lithosphere (DIME)

Bjørn Jamtveit

Tidsrom: Planlagt oppstart høsten 2015 – 2020

Et hovedmål er å undersøke bergartene i litosfæren (jordskorpa og det øverste laget av mantelen) som blir omdannet ved tilførsel av væsker og gasser. Dette skjer når litosfæren er utsatt for mekaniske spenninger knyttet til platetektonikk.

Nyere forskning gjort av PGP-gruppa, med Jamtveit i spissen, viser at mange av bergartene i litosfæren ikke inneholder væsker og gasser, og dermed reagerer så sakte at bergartene ikke klarer å nå en likevektstilstand (lavest mulig energi) ved platetektonisk påvirkning. Ved tilførsel av gass og væske vil de reagere svært hurtig og det vil bli frigitt betydelige mengder energi i form av varme og ulike deformasjoner. Denne energien kan igjen påvirke de platetektoniske prosessene.

Torsvik har funnet ut at dette er flere ERCere enn det prestisjetunge britiske universitetet i Cambridge og like mange som universitetet i Oxford.

-Vi kan slå fast at dere er i Europa-toppen da?

-Ja, for ikke å si i verdenstoppen. Det er jo ikke ERC utenfor Europa, humrer Torsvik.

Det var han som først fikk det høythengende stipendet - i 2011. Prosjektets mål er å forstå jorden indre, blant annet hvordan mantelen og platene oppfører seg i forhold til hverandre. Torsvik og samarbeidspartnere har skapt en ny teori rundt dette.

Førte til funn og senter

-Det er mye action under jordoverflaten og det er mye vi ikke vet om disse prosessene. Men i prosjektet har vi gjort flere funn, blant annet forstår vi nå hvordan store vulkanske utbrudd kan oppstå langt fra plategrensene på jordas overflate (den såkalte litosfæren), sier Torsvik.

Han påpeker at arbeidet har bidratt sterkt til etableringen av Senter for jordens utvikling og dynamikk (CEED) som er et Senter for fremragende forskning (SFF). Her arbeides det videre med funn som er gjort, både for å finne ut mer om de ulike prosessene og hva som skjer på andre planeter. Det er også planer om nye ERC-søknader.

Les mer om CEED.

Mystiske platebevegelser

Bjørn Jamtveits prosjekt handler også om litosfæren (jordens plater). Men i motsetning til Torsvik som forsker på det som skjer under platene, så handler Jamtveits prosjekt mest om hvordan bergartene som bygger opp platene endrer seg under platebevegelsene.

Så langt har man trodd at endringer i mineralinnhold i litosfæren (såkalt metamorfose) kun styres av trykk og temperaturendringer fra plateprosessene. Men nyere forskning viser at det er en sterkere tilbakekobling mellom småskala prosesser som skjer under metamorfosen og stor-skala platebevegelser enn man hittil har trodd. Jamtveits forskning dreier seg blant annet om hvordan metamorfose påvirkes av tilførsel av ulike væsker og gasser (fluider).

-I prosjektet vil vi se nærmere på hvordan fluidtilførsel til bergartene i litosfæreplatene fører til kjemisk reaksjoner, og hvordan varme og deformasjon forårsaket av slike reaksjoner igjen er koblet til platebevegelsene, sier Jamtveit.

Han leder også det nyopprettede endringsmiljøet EarthFlows som går ut på å se på grenseoverflaten mellom væske og fast stoff som for eksempel is og bergarter – ved ulike geofysiske strømningsprosesser.

Overvåker alle verdens breer

Andreas Max Kääbs prosjekt handler om satellittmåling av alle isbreene i verden, noe som vil være et nyttig hjelpemiddel for overvåkning og sikkerhet.

Et av målene er også at satellittdataene fra breene skal gi oversikt over bresmeltingen og hvordan det påvirker havnivået og vannmengdene i ulike vassdrag. Havet stiger omtrent 3 millimeter i året, som følge av bresmelting på grunn av varme, men også av andre årsaker som man ikke vet nok om.

-Breer er i forandring hele tiden. De endrer volum og beveger seg raskere enn før. Noe av endringene er forårsaket av varmere klima. I tillegg har nok vann under breene stor betydning, sier Kääb.

Ingen isolert forskning

Han er også med på Jamtveits endringsmiljø og håper det skal bidra til å få enda mer kunnskap om væskestrømmene under breene. Mye av bresmeltingen framover vil komme fra Arktis og Grønland. Også Torsvik beskjeftiger seg med Grønland – ikke minst finne ut mer om hvorfor mesteparten av Grønland ble dekket av is for bare noen få millioner år siden.

Forskningen de tre driver griper inn i hverandre på en rekke områder. Noe av suksessformelen er denne type jobbing på tvers av geologiske fagfelt. Hardt arbeid, satsing på å bygge solide miljøer og god støtte fra forskningsadministrasjonen på fakultetet trekker de også fram som viktig.

Skaffer 100 millioner

ERC-stipendene bringer ikke bare ny kunnskap til verden og bidrar til å styrke geofagmiljøet på UiO. Det er også lukrativt økonomisk.

De tre geofag professorene får 2,5, 2,5 og 2,9 millioner Euro til disposisjon over fem år. I tillegg får instituttet en god slump penger. Til sammen dreier det seg om rundt 100 millioner kroner og 60 årsverk.

Fakultet har totalt 17 forskere med ERC-stipend.