Energi fra sola (SOLARIS)

UiO ble av Regjeringen tildelt ekstraordinært 31,2 mill. kroner i 2015 for å utvikle flere verdensledende forskningsmiljøer. Formålet med satsingen er å styrke institusjonenes evne til å tiltrekke seg internasjonalt ledende forskere og finansieringen skal bidra til at flere norske miljøer markerer seg på høyt internasjonalt nivå.

Universitetsstyret vedtok denne uken å tildele midlene til fem prosjekter, hvorav ett på vårt fakultetet. Det ble prosjektet «SOLARIS – SOLAr Research Initiative at SMN» ved Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN). SMN er et felles senter som ligger mellom Fysisk institutt og Kjemisk institutt. Gratulerer til SMN og de to instituttene. Følgende er en kort oppsummering av SOLARIS:

solaris.png

Det globale energibehovet øker raskt, og med trusselen om alvorlige klimaendringer som bakteppe, er energi direkte fra sola en viktig kilde. Potensialet for produksjon av solenergi er enormt og i størrelsesordener over andre fornybare energikilder. Det er ingen annen fornybar teknologi som på sikt kan dekke hele verdens energibehov. I dette bildet er det er også verdt å merke seg følgende paradoks: Mange av de områdene i verden der mangelen på elektrisitet er størst, ligger nettopp i solbeltet rundt ekvator.

Solenergi, og særlig produsert fra fotovoltaiske solceller, har gjennomgått en eventyrlig vekst de siste årene. Dette har resultert i et dramatisk prisfall på solenergi. Likevel er det slik, at ved utgangen av 2014 kom bare ca. 1 % av verdens elektrisitetsproduksjon fra solenergi. Potensialet for vekst i produksjon av energi direkte fra sola er derfor enormt. Selv om veksten i solenergi er størst utenfor Norge, begynner også det norske markedet å røre på seg, spesielt når det gjelder solenergi knyttet til bygg. Norge har også noen fortrinn. Vi har globale industriaktører som har klart seg gjennom noen særdeles tøffe år, vi kan produsere materialer til solceller med minimale CO2-utslipp (med fornybar kraft) og ikke minst har vi industrierfaring og gode forskningsmiljøer innen solenergi. Solindustrien sier selv at fortjenestemarginene ligger i videre forskning og innovasjon.

Fundamentet for satsing på solenergi ved UiO er meget godt og gjennom denne ekstraordinære satsingen vil vi få til et løft, ikke bare for den grunnleggende forskningen , men også for utdanning og næringslivssamarbeid på området. Satsingen er spisset mot materialer for produksjon av solenergi, med fokus på fundamental forståelse og utforskning av nye og radikale ideer for utvikling og produksjon av fremtidens solceller. Satsingen vil omfatte høsting, lagring og bruk av solenergi. Det er ikke tilstrekkelig å gjøre solenergien tilgjengelig når solen skinner, den må også være tilgjengelig når forbrukeren trenger den!