Image
Illustrasjon av livsvitenskapsbygget, UiO. Illustrasjon: Ratio arkitekter/Mir

Slik er det tenkt av livsvitenskapsbygget skal se ut. Illustrasjon: Ratio arkitekter/Mir

Vi jobber hardt for Livsvitenskapsbygget

Nybygget for kjemi, farmasi og livsvitenskap blir Norges største bygg for forskning og høyere utdanning. Bygget skal reise seg i hjertet av Oslo Science City, Norges første innovasjonsdistrikt, og aktiviteter skal utvikles i tett samarbeid med viktige partnere som Oslo Universitetssykehus (OUS), SINTEF, Forskningsparken m.fl.

Livsvitenskapsbygget skal huse landets beste forskere og avansert infrastruktur for forskning og utdanning nødvendig for nye vitenskapelige fremskritt innen kjemi, farmasi og livsvitenskap. Vi har forpliktet oss til djerve effekt- og samfunnsmål når bygget etableres – et bygg for forskning, utdanning og innovasjon basert på konvergensprinsippet.

Dette innebærer en syntese av fagområder, forskningsmetoder og ideer med forskjellig utgangspunkt, som forutsetter et integrert faglig fellesskap mellom forskere innen realfag og teknologi, helsefag og de humanistiske og samfunnsvitenskapelige disipliner. Samlet vil dette konseptet gi Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN), UiO og nasjonen Norge et grunnlag for forskning og utdanning i verdensklasse. Det planlagte innovasjonssenteret i bygget vil legge til rette for at forskning og kunnskap kan utvikles til samfunnsnyttige produkter, tjenester og løsninger. Innovasjonsarbeidet skal foregå i tett samarbeid med UiOs og OUS‘ felles teknologioverføringskontor Inven2.

Ved MN har vi har i lang tid forberedt oss grundig på etablering av virksomhet i nybygget og øvrige aktiviteter knyttet til nybygget. Instituttene og fakultetet har vært og er godt representert i hele byggeprosessen. Vi har også startet det innledende arbeidet med å forberede den svært omfattende flytteprosessen.

Videre har MN lagt grunnlaget for fremtidige prioriteringer som understøtter det som skal bli den faglige aktiviteten i nybygget. Dette er blant annet representert ved de tematiske områdene innen livsvitenskap som nylig har blitt utarbeidet ved MN og UiO. Mange av våre forskere gjør nå også en stor innsats for å skaffe nødvendige kjernefasiliteter til nybygget gjennom søknader til INFRASTRUKTUR-programmet i Norges forskningsråd. Videre gir de mange gode SFF-skissene som er under utarbeidelse håp om sentertildeling. Det er en klar ambisjon at minst én ny SFF innen livsvitenskap skal inn i nybygget når det står ferdig.

Det kan også nevnes at MN er i tett dialog med Det medisinske fakultet om oppstart av et innovasjonssamarbeid mellom våre to fakultet allerede til neste år. Vi er også i gang med utvikling av en mastergrad i medisinsk teknologi, der fysikere, farmasøyter, informatikere og medisinere samarbeider. En slik utdanning er etterspurt av bl.a. Folkehelseinstituttet og står sentral i å oppfylle samfunns- og effektmålene knyttet til nybygget.

Vanskelige grunnforhold og ekstra prosjekteringskostnader

Oppføring av dette fantastiske konseptbygget står imidlertid nå i fare, etter at det ble påvist vanskelige grunnforhold som medfører en radikal økning i byggekostnader. Den enorme byggegropen i Gaustadbekkdalen er et trist syn etter at Statsbygg stanset byggevirksomheten i påvente av økonomisk avklaring.

Basert på en grundig analyse der fakultetsledelsen og instituttlederne fra kjemi, farmasi og biovitenskap har hatt sentrale roller, konkluderte UiOs styre 30.september i brev til Kunnskapsdepartementet (KD) at det foreligger begrensede muligheter for å kutte i bygget. Analysen har tatt utgangspunkt i forutsetningen fra KD om at samfunns- og effektmålene skal opprettholdes og at konvergensprinsippet skal legges til grunn. Dette er en konklusjon som fakultetet stiller seg bak.

På bakgrunn av dette anmoder UiO om økt finansiering slik at bygget kan realiseres som planlagt, men legger også frem en alternativ løsning som innebærer et samarbeid med OUS om videre utvikling av bygget. Dette samarbeidet er nå under utredning, med leveringsfrist 19. oktober til KD.

Vi setter nå vår lit til at vår eier (KD) og våre politikere finner en økonomisk farbar løsning, slik at Livsvitenskapsbygget kan realiseres som planlagt. Det er ikke bare viktig for oss, det er viktig for Norge.