Image
Internship

Internship for realfags- og teknologistudenter ved UiO

Fra høsten 2019 får fakultetets bachelorstudenter muligheten til studiepoengivende praksis i en ekstern virksomhet eller bedrift. Dette får vi til fordi alle våre nye bachelorprogrammer inneholder et fritt utviklingssemester der studentene selv kan velge aktivitet. Internship er en av valgmulighetene.

Vår visjon for utdanningen er at kandidatene skal lykkes faglig og profesjonelt. Tilbudet om internship er en måte å styrke studentenes profesjonelle kompetanse på. Det vil motivere studentene, legge til rette for faglige nettverk og styrke samarbeidet med eksterne aktører i næringsliv og offentlig sektor. På denne måten oppfyller vi også Regjeringens ambisjon om et tettere samspill mellom forskning, utdanning og praksisfeltet, slik det står beskrevet i Stortingsmelding 16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning. I Spesialkandidatundersøkelsen 2017 til NIFU kom det frem at 16 % av alle UiO-studenter savner arbeidslivsrelevans i sin utdanning. Dette gjør vi nå noe med. 

Solveig&Kristin
eller annen ekstern virksomhet ila studietiden!

I tillegg til internship  tilbyr vi bl.a. utveksling til mange universiteter utenfor Norge, studieopphold ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), bacheloroppgaver og fordypning i innovasjon og entreprenørskap. Det er også mulighet for å velge et tilpasset opplegg som styrker det faglige grunnlaget for  senere opptak til Praktisk pedagogisk utdanning for å bli lærer. Dette danner en «meny» studentene kan velge innenfor, som gir hver enkelt mulighet til å utvikle sin profesjonelle kompetanse slik de selv ønsker det.

I første omgang vil vi pilotere ordningen ved utvalgte bachelorprogrammer i samarbeid med enkelte bedrifter. Vi er i gang med å utarbeide bedriftsavtaler og sette rammer for ordningen. I så måte lar vi oss inspirere av Det humanistiske fakultet, som har hatt nesten 800 bachelor- og masterstudenter i praksis ved bedrift siden 2006. Opplegget vil vi utvikle i tett kontakt med Karrieresenteret ved UiO.

Internship i bedrift eller annen ekstern virksomhet blir et viktig tilbud for at våre bachelorstudenter skal lykkes faglig og profesjonelt! Er du interessert er det bare å ta kontakt.