Image
Studenter og datamaskiner

Beregninger i alle realfaglige bachelorprogrammer fra 2017

IT inn i alle utdanninger

Da Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø tidlig i mai la frem Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2018 fremhevet hun spesielt at IT må inn i alle utdanninger. Oppgaven med å fylle denne bestillingen med innhold ligger hos universitetene og høyskolene selv. Ved UiO og MN-fakultetet jobber vi på mange arenaer med dette.

Jeg vil fremheve noen hovedområder der det skjer mye spennende:

 • Vi har implementert beregninger (computing) i alle realfaglige bachelorprogrammer allerede første semester, som systematisk følges opp videre i studieprogrammene. Særlig er dette banebrytende innen biovitenskap, der innføringsemnet BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap gjennomførte for første gang høsten 2017 med suksess. Det er ønske også fra viderekommende studenter på den gamle studieplanen om å få ta dette emnet! En tilpasset lærebok er utarbeidet som et samarbeid mellom IBV og vårt Senter for fremragende utdanning CCSE - Centre for Computing in Science Education, som utgis på Springer i 2019.

   

 • Implementering av digital eksamen pågår for fullt, og fakultetet oppnår hele 73 % digitaliserte skriftlige skoleeksamener i 2018. Dette er vi svært fornøyd med! Veksten vil imidlertid avta videre i påvente av at UiO kjøper inn en digital tegneløsning, som digital penn, tegnebrett el.l. Teknologien for dette er ennå umoden, men utvikling går raskt! Videre er det svært gledelig at alle skoleeksamener i informatikk blir digitalisert i år. Så vidt jeg vet er dette unikt i Norge og trolig i Europa, og godt jobbet av IFI!

   

 • Denne våren har vårt Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi – KURT, etablert en ressursgruppe med vitenskapelig ansatte som skal jobbe med utvikling av vurdering og vurderingsformer. I dette arbeidet vil digital eksamen stå sentralt. Alle fakultetets ansatte vil selvsagt få glede av jobben som gjøres, i form av notater som skal utvikles, seminarer som skal arrangeres og erfaringsdeling.

   

 • UiO etablerer nå læringsplattformen Canvas, og opplæring pågår med pilotemner denne våren. Fra høsten skal vi oppskalere til drift, og selvsagt følge opp med opplæringsseminarer. For å dekke opplæringsbehovet har fakultetsadministrasjonen i samarbeid med instituttene etablert et eget opplæringsteam som samarbeider med UiOs læringssenter LINK. Fra høsten følges ansatte og studenter ved MN også opp av en egen «linjetjeneste» som er etablert ved instituttene og fakultetsadministrasjonen.

   

 • Fakultetet har nylig kartlagt investeringsbehov for digital infrastruktur i våre auditorier. Dette følges nå opp med en investeringsplan slik at vi kan komme i gang med å ruste opp auditoriene til enhetlig og tilfredsstillende nivå.

   

 • Og så skjer det mye spennende ved CCSE! Blant annet ansetter senteret 30 studenter som sommerjobbere. Studentene skal bidra til utvikling av grunnemnene ved fakultetet ved å integrere beregninger i oppgaver, eksempler, og læringsmateriale. Og noen skal delta i beregningsorienterte forskningsprosjekter innen fysikk og biovitenskap.

   

 • Til slutt må jeg nevne at en arbeidsgruppe ved UiO i løpet av året utarbeider Masterplan for universitetets IT. Basert på en analyse av nåsituasjonen med utfordringer og brukerbehov, trender og utviklingstrekk skal vi gi en helhetlig vurdering av behovet for IT-investeringer ved UiO og en anbefaling av tiltak for hensiktsmessig bruk av IT for å nå universitetets mål. Oppdraget omfatter alle områder av UiOs virksomhet – der IT i utdanning er et stort og viktig område.

Det er min oppfatning at MN og UiO er godt i gang med å oppfylle ministerens forventninger!