Image
Globus

Internett har gjort jorda "mindre".

Obama i fjor, Internett i år

Fristen for å nominere kandidater til årets Nobels fredspris er 1. februar. Jeg kan ikke nominere, men jeg kan jo komme med et forslag. Barack Obama fikk prisen i fjor – en pris han selv mente at han ikke fortjente. Er Internett (eller den/de som står bak Internett) en kandidat som fortjener Nobels fredspris?

Riverbend (blogger) stod bak den oppsiktsvekkende og berømte bloggen med det sterke navnet ”Bagdad Burning”. Bak pseudonymet Riverbend skulte det seg en ung kvinne bosatt i Bagdad. Hun skrev om hverdagen under og etter invasjonen av Irak. Resultatet ble en oppsiktvekkende dokumentasjon av forholdene i Bagdad. Riverbend formidlet observasjoner og analyser som gav ny innsikt om forholdene i Irak – innsikt som burde fått en statsleder med etternavnet Bush til å tenke seg om på nytt.

Internett har økt mulighetene for kommunikasjon og utveksling av informasjon på tvers av nasjonale, kulturelle og politiske skillelinjer. Gjennom Internett utvikles helt nye samhandlingsmønstre som på ulikt vis krysser landegrenser og folkegrupper. Nye kommunikasjonsredskaper over Internettet, med overføring av tale og bilder i tillegg til tekst, bidrar til større nærhet og grenseuavhengig tilstedeværelse. Disse og stadig nye mekanismene bidrar til å utvikle samspill og fellesskap som igjen bidrar til å forebygge mistenksomhet og konflikter.

Internett har gitt tilgang til informasjon som tidligere har vært holdt tilbake av myndigheter, og gjennom Internett er det mulig å spre informasjon der myndigheter søker å begrense frie ytringer. Utfordringen ligger i at det finnes sterke politiske krefter som vil kontrollere (sensurere)  Internett, og særlig gjelder dette i land med totalitære regimer. Det er også grunn til å frykte kommersielle krefter, som med kontroll over viktige funksjoner i Internettet, kan tenke seg å begrense fri flyt av informasjon. Gjennom å tildele fredsprisen til Internett (eller den/de som står bak Internett) vil Nobel-komitéen sette fokus på disse utfordringene.

Internett bidrar sterkt til økt økonomisk samhandling mellom land og folkegrupper, og en stadig større del av verdenssamfunnet inkluderes i dette nettverket. Internett gir derfor et viktig bidrag til global handel med varer og tjenester. Internett står sentralt i den samlede økonomiske utviklingen over hele verden, og Internett kan bidra til en mer effektiv og rettferdig inkludering av utviklingsland på den internasjonale økonomiske arena. Økonomisk samhandling skaper gjensidig avhengighet og er i så henseende fredsbevarende. En av de største truslene mot freden i vår tid er etniske minoriteters krav om egne statsdannelser. Internett kan være det verktøyet verden trenger for å opprette nasjonslignende konstruksjoner uavhengig av fysiske grenser.

Nobel-komitéen kan gjennom en tildeling av Nobels fredspris til viktige aktører bak den globale internett-dugnaden markere Internetts betydning som verdensomspennende og grenseuavhengig mekanisme i fredens tjeneste. Barack Obama er en imponerende personlighet og en utmerket Amerikansk president, men han skal jobbe hardt for å komme på nivå med Internett som fredsskapende og fredsbevarende fenomen. For mer om internett og fredprisen, se internetforpeace.org og deres YouTube-kanal.

Takk til Riverbend!