Image
Strategic Advisory Commitee

The Strategic Advisory Committee at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo

Flotte dager med fakultetets rådgivende utvalg i strategiske spørsmål

Stadig større andeler av forskningen finansieres av eksterne kilder og konkurransen om disse midlene blir stadig sterkere. Vårt rådgivende utvalg i strategiske spørsmål har vært på besøk og gitt oss mange gode råd. Hovedspørsmålet har vært hvordan fakultetet skal realisere de ambisiøse målene formulert i vår snart ett år gamle strategi?

Vår strategi, «Kunnskapsutvikling for en verden i endring – realfag og teknologi mot 2030», ble lansert i februar 2019 . I sluttfasen av arbeidet med strategien fikk vi meget god hjelp av et rådgivende utvalg bestående av eksperter fra universiteter i utlandet og fremtredende representanter for norsk arbeidsliv. Dette utvalget, Strategic Advisory Committee at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences (MN-SAC), har nå besøkt oss for andre gang. Gjennom to dager har vi diskutert oppfølging av strategien med særlig vekt på «excellence in science».

Medlemmene i det rådgivende utvalget

Medlemmene i MN-SAC ser du på bilde knyttet til denne artikkelen. Disse er (fra venstre i bildet) professor Ian Horrocks (University of Oxford, UK), professor Éva Kondorosi (Hungarian Academy of Science, Ungarn), Jens Ulltveit-Moe (Investor, Norge), professor Dan Henningson (KTH, Sverige), Konserndirektør Eli Aamot (SINTEF, Norge), adm. direktør Idar Kreutzer (Finans Norge, Norge) og professor Barbara Romanowicz (University of California, Berkeley, US).

Ved fakultetet er det professor Nils Chr. Stenseth, prodekan Solveig Kristensen og seniorrådgiver Ingse Noremsaune som har koordinert arbeidet med MN-SAC.

To flotte dager

Kortversjonen er at vi har hatt to meget gode dager med MN-SAC. Den gode forsamlingen av eksperter har stilt gode spørsmål og kommet med en rekke viktige råd som vi skal bruke i året som kommer.

Programmet for besøket fra MN-SAC besto av tre deler. Første del handlet om noen overordnede spørsmål, andre del besto av besøk til tre sentre, mens vi i den tredje delen gikk gjennom forslag fra fagmiljøene til nye sentre for fremragende forskning.

Noen overordnede saker

Etter en kort oppsummering av hva vi har gjort ved fakultetet det siste året gikk vi gjennom pågående arbeid med strategiske satsinger. Vi tok opp arbeidet innen livsvitenskap ved fakultetet. Dette skal legges frem for UiOs ledelse før jul. Videre hadde vi en kort diskusjon om UiOs vei kart for forskningsinfrastruktur og fakultetets planer for etablering av et senter innen «data science».

Vi var også innom det regionale initiativet rettet mot forskning, utdanning og innovasjon knyttet til havområdet «Skagerrak-Kattegat-Oslofjorden» (LENKE). MN-SAC stilte en rekke gode spørsmål som vi må finne gode svar på i månedene som kommer. Gode kommentarer på noen krevende spørsmål fikk vi også av MN-SAC.

Besøk til sentre

MN-SAC besøkte først Hylleraas-senteret, deretter CEES  før første dag av besøket ble avsluttet med et besøk på SIRIUS. Denne runden handlet om å gi MN-SAC innsikt i noen av våre eksisterende satsinger/suksesser. Det er umulig å gå i detalj, men jeg kan forsikre leserne om at dialogen under hvert av disse besøkene ble svært fruktbare, både for fagmiljøene selv og for oss i ledelsen på fakultetet.

Gjennomgang av nye idéer

Om ett år skal vi sende inn nye søknader om å få midler fra Norges forskningsråd til etablering av nye sentre for fremragende forskningen (SFF). Vi har fått inn 22 skisser og vi benyttet anledningen til å presentere 9 av disse for MN-SAC. Vi delta MN-SAC i to grupper etter deres faglige bakgrunn og brukte hver gruppe som et diskusjonspanel for søkerne. De 13 andre skissene vil bli gjennomgått på samme måte med paneler, noe som høyst sannsynlig vil skje i februar 2020.

Tilbakemeldingen fra miljøene som fikk bryne seg på MN-SAC var meget gode. Mange av innspillene var av generisk art og verdifulle for alle våre SFF-søkere. Disse skal vi sørge for å videreformidle til alle aktuelle søkere. MN-SAC synes også det var interessant å delta i diskusjonene og de fremhevet at det var særlig interessant å delta så tidlig i prosessen.

Neste år

Vi ser frem til neste møte med MN-SAC som er berammet til siste uka i oktober 2020. Programmet for 2020-besøket er ikke satt, men det er ikke usannsynlig at det kommer til å handle om hvordan fakultetet skal utvikle sitt samarbeid med arbeidslivet og hvordan vi enda tydeligere skal svare ut utfordringene knyttet til bærekraftmålene. Det siste kanskje med vekt på UiOs store innsats og kvaliteter innen forskning rettet mot energi og energiomstilling.