Image
Forside på tidsskriftet Nature

\"Science must break down barriers between fields\", Nature 16. september 2015.

Fakultetets viktigste strategiske ressurs

KD-stillingene, stipendiatstillingene som er direkte finansiert av Kunnskapsdepartementet gjennom basisbevilgningen, benyttes for å dekke mange behov og oppgaver ved fakultetet. For at nytilsatte førsteamanuenser og professorer skal komme i gang med forskning, tildeles de gjerne en KD-stilling som del av startpakken. Instituttene benytter KD-stillingenes pliktarbeidsdel til undervisning og andre oppgaver, og fakultetet benytter disse stillingene til strategiske satsinger, som egenandeler i større eksternfinansierte prosjekter som SFF, ERC og lignende, eller i internfiansierte satsinger som endringsmiljøer.

Professorer og førsteamanuenser omtaler gjerne innehaverne av KD-stillingene som "min stipendiat" eller "min postdoktor". Men KD-stillingene er først og fremst utdanningsstillinger tildelt fakultetet i hjemler, ja faktisk de eneste stillingene på fakultetet som har øremerket finansiering, kr. 906 000 for hver av de 317 stillingene i 2017 eller en årlig verdi på nesten 300 millioner kroner. I henhold til Universitets- og høyskoleloven har stilling som stipendiat fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål - og ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger.

Det er ingen menneskerett å ta doktorgrad, og vi har rett til å forvente dedikerte medarbeidere i våre rekrutteringsstillinger. Vårt mål er å være et sterkt internasjonalt forskningsfakultet, og det er bare rett og rimelig at våre egne masterkandidater skal kjempe på lik linje som dem som kommer utenfra om disse stillingene.

Innehaverne av disse stillingene er i all hovedsak unge kvinner og menn som ønsker å forske og å kvalifisere seg for et kunnskapsintensivt arbeidsmarked i eller utenfor akademia. Når de kommer til oss, er de sterkt motivert for å bidra til instituttenes faglige aktiviteter. Da er det naturlig at det også er en glede for oss å ta imot dem og å gi dem det beste vi har å tilby av veiledning, av deltagelse i spennende forskningsprosjekter og at vi sørger for at de tilegner seg de ulike ferdigheter arbeidslivet vil kreve av dem, enten de forlater universitetet eller om de blir.

Fremtidens forskningslandskap ser helt klart annerledes ut enn det gjorde i forrige århundre og på begynnelsen av dette. Det er en økende forventning til at forskningen skal være relevant for samfunnsutviklingen, til at vi skal være med å løse samfunnets utfordringer, og en konsekvens av dette er et økt fokus på tverrfaglighet eller interdisiplinaritet. For nøyaktig to år siden hadde Nature en egen utgave spesielt dedikert det formål å granske historien, betydningen og finansiering av interdisiplinær forskning.  

MN-fakultetet opprettet året før de første endringsmiljøene, og i dag forsker omtrent 25 % av fakultetets KD-finansierte stipendiater og postdoktorer i disse 15 tverrfaglige forskningsmiljøene. Egenandeler i eksternfinansierte sentre, ERC og fellesløft utgjør 17 %, startpakker 11 %, de øremerkede innovasjonsstillingene 7 %, mens de øvrige kandidatene, omtrent 40 %, jobber på disiplinære prosjekter i henhold til instituttenes prioriteringer. Også i fremtiden skal nok de fleste stipendiater og postdoktorer forske i dybden på viktige problemstillinger i de ulike disipliner. Uten tyngde i fakultetets disipliner kan vi heller ikke ha styrke i det interdisiplinære.

Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi? Abonner på vårt ukentlige nyhetsbrev(link is external) eller følg oss på Facebook.