Den fjerde IKT-bølgen

Informatikk (IKT) oppsto som eget fag i midten av forrige århundre, og faget er i dag det enkeltfag i den vitenskapelige fagflora med størst betydning for samfunnsutviklingen. Med jevne mellom de siste 50 årene har samfunnet opplevd bølger med særlig kraftig vekst i bruken av IKT-løsninger. En ny stor bølge er på gang!

Den første store vekstperioden (den første bølgen) i bruken av IKT-løsninger kom på 1970-tallet. Datamaskinleverandørene evnet å bygge robuste og relativt billige datamaskiner som var i stand til å utføre viktige samfunnsoppgaver.  En avgjørende komponent i dette bildet var utviklingen av mikroprosessoren (datamaskinens regneenhet) på slutten av 1960-tallet.  Den neste store vekstperioden (den andre bølgen), som fant sted på 1980-tallet, kan i all hovedsak forklares med introduksjonen av PCen (Personal Computer) med tilhørende prisreduksjon. De fleste kjenner til veksten (den tredje bølgen) på 1990-tallet basert på Internett og introduksjonen av WWW (World Wide Web).  Til tross for at vi opplevde en form for kollaps i det kommersielle IKT-markedet rundt år 2000 har veksten i bruk av IKT-løsninger fortsatt. Den fjerde IKT-bølgen velter inn over oss!

Det som kjennetegner periodene med eksplosiv vekst i bruken av IKT-løsninger er at teknologiene når en viss modenhet, herunder at kombinasjoner av teknologier gir nye løsninger for brukerne.

Informasjon overalt i en “trådløs” verden

Små barnesko
Intelligente sko

Det er ingen tvil om at mobiltelefonen har endret verden, og vi har lenge spekulert om nye IKT-løsninger vil skape et enda mer mobilt arbeidsmarked. I løpet av de siste årene har mobiltelefonen utviklet seg til noe mye mer enn en telefon, eller sagt på en annen måte; telefonen har blitt en integrert del av datamaskiner med tilhørende systemer. Stadig nye tjenester tilbys, noen av dem blir svært populære (SMS, Facebook, …), posisjonsbaserte tjenester brukes i stadig større omfang, stadig flere ting kobles til nettet, osv. I tillegg til fortsatt teknologisk utvikling vil mye av fremtidens forskning på dette området skje i skjæringsfeltet med andre fag.

En datakyndig generasjon vokser frem

Lite barn med PC

Den forrige store vekstperioden i bruken av IKT-løsninger brakte den digitale verden inn i stua og inn på barnerommet. De fleste unge mennesker i den vestlige verden, og særlig i Norge, er storbrukere av IKT-løsninger. De spiller, de ”chatter”, de søker etter informasjon enten det er av egeninteresse eller som en del av skolearbeidet. Mange er "kyndige" og ikke minst uredde brukere allerede ved før de begynner på skolen. Informasjon hentes over nettet og blir man vant til å bruke  én informasjonskanal i ung alder bærer man dette med deg hele livet. En utfordring for den klassiske avisen! Det synes rimelig klart at den generasjon som nå vokser opp i ”en digitale verden” vil stille nye og helt andre krav til hvordan denne verden skal utformes. Hva dette vil bringe av produkter og tjenester i årene som kommer vet vi ikke, men mye nytt vil se dagens lys.

Automatisering av stadig flere oppgaver

Fagskole03

Automatisering er et begrep som stammer fra produksjonsindustrien. Roboter eller robotlignende systemer har overtatt og overtar stadig nye oppgaver som tidligere ble utført av mennesker. Mye av forklaringen på denne utviklingen er at industrien i stadig større omfang er i stand til å utvikle komplekse IKT-systemer ved hjelp av mange små komponenter som samarbeider om å utføre en oppgave. IKT-basert automatisering utvikler seg også raskt i andre deler av samfunnet. Gjennom nettbanker har enkeltpersoner fullstendig oversikt over sin egen økonomi og det er ikke lenger nødvendig å samle bunker med papir for å holde oversikten. Vi får selvangivelsen ferdig utfylt over nettet og den leverer seg selv hvis vi ikke ønsker endringer. Varer og tjenester tilbys over nettet og veksten i netthandel er betydelig. Det avgjørende er at de IKT-løsninger som utvikles er robuste slik at enkeltindivider, bedrifter, organisasjoner og myndigheter kan stole på at systemene virker etter forutsetningene. Merk at automatisering ikke nødvendigvis medfører at vi mennesker ikke er involvert, snarere tvert i mot.

Perspektiver i vitenskap og kunnskapsutvikling

Datamaskiner

Vitenskapen utfordrer grenser og for å utfordre stadig flere av disse grensene kreves avansert bruk av datamaskin og tilhørende IKT-løsninger. Skånsom kirurgi krever avansert bruk av datautstyr, utvikling av nye medisiner og forståelse for vår helsetilstanden i befolkningen krever analyser av store datamengder, utviklingen av vær og klima kan bare forstås gjennom omfattende bruk av datamaskiner, transport av varer kan effektiviseres gjennom avanserte beregninger, moderne språkvitenskap blir en stadig større bruker av datasystemer, og slik kan vi fortsette å fylle mange sider med eksempler. Datamaskinen med tilhørende IKT-løsninger er i dag helt vesentlig for kunnskapsutviklingen i et moderne samfunn.

…og til slutt

Utdanning innen informatikk(IKT) og utdanning der informatikk(IKT) inngår som viktig element blir stadig viktigere. Forskning innen informatikk(IKT) handler om konstruksjon og bruk av datasystemer. Disse datasystemene, store og små, er overalt og samfunnets avhengighet er tilnærmet total. Tar norske politikere denne utviklingen alvorlig? Det er vanskelig å få øye på en nødvendig og vedvarende politisk oppmerksomhet rundt et av de kraftigste utviklingstrekk i vår tid.