Image
Biørnegildet 2016

Biørnegildet 2016

Mitt første møte med Realistforeningen var under Biørnegildet i 1980. På den tiden fantes ikke RF-kjelleren i Vilhelm Bjerknes hus, men foreningen var høyst vital med en serie med faglige og sosiale arrangementer gjennom Biørnegildet og ellers i semesteret. I dag, 12. februar, starter Biørnegildet 2016. Dette er studentuka for realfagstudentene ved Universitetet i Oslo, som arrangeres av Realistforeningen hvert tredje år. Det meste skjer i Vilhelm Bjerknes hus, og uka er full av populærvitenskapelige foredrag og sosiale arrangementer. Fra årets rikholdige program vil jeg nevne at hver dag er det REAL frokost med populærvitenskapelige foredrag i Vilhelm Bjerknes hus.

Realistforeningen ble stiftet i 1859 - to år før Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ble etablert. Fra stiftelsen heter det:

"Foreningen, der fører Navn af Realisternes og Mineralogernes Forening, bestaar af Universitetets Berg- og Realstuderende. Andre, hvad enten de ere indenbys eller udenbys, kan ogsaa optages, naar de lægge sig efter specielle Grene af Naturvidenskaperne, og maa i saa Fald henvende sig til Bestyrelsen, hvorefter de ved to Trediedel Stemmeflerhed indvoteres. Foreningens Formaal er et dobbelt: et videnskapeligt og et selskabeligt. Det videnskapelige Formaal fremmes ved Foredrag og Diskussioner over Gjenstande, der falde ind under Foreningens Omraade. For det selskabelige Formaal anskaffer Foreningen Schak og Dominobrikker samt Spillekort."

I 1886 fikk foreningen navnet Realistforeingen. Foreningen flyttet til Blindern i 1935. Husbjørnen, Realistforeningen egen avis, kom ut for første gang i 1951, og RF-kjelleren i Vilhelm Bjerknes hus ble innviet i 1984. Realistforeningen er i dag svært aktiv med et stort antall faglige og sosiale arrangementer gjennom hele året. En helt uviktig og høyst personlig kuriositet er at Realistforeningen er nøyaktig 100 år eldre enn meg.

Siden 1927 har Realistforeningen arrangert Biørnegildet til ære for sin maskot eller høye beskytter - Hans Majestet Ursus Major eller Den Store Biørn.

Jeg skal i dag delta på åpningen av Biørnegildet, og det er ekstra hyggelig siden jeg var aktiv deltager på Biørnegildet våren 1980, formann i Realistforeningen våren 1982, arrangementsjef under Biørnegildet i 1983, revysjef under Biørnegildet i 1986, og deltok i revyen og festelighetene under Biørnegildet i 1989. Jeg gleder meg også til Biørneballet neste lørdag. Dette blir mitt sjette Biørneball da jeg mener å erindre at jeg deltok på et Biørneball en gang på 1990-tallet i tillegg til de fire ballene på 1980-tallet.

Til lykke med Biørnegildet 2016!