Image

Klyngesatsingen - et særdeles godt grep

Klyngesatsingen i Innovasjon Norge er noe av det mest vellykkede som er gjort de siste årene. Gratulerer til Innovasjon Norge og alle de aktive klyngene som har oppstått de siste årene.

Michael Porter, professor i bedriftsøkonomi ved Harvard Bussines School, er opphavsmannen til klyngebegrepet, og grovt sett defineres en klynge som en samling bedrifter og institusjoner som på ulikt vis samarbeider om å utvikle sin virksomhet. Klyngene kan ha en geografisk konsentrasjon, eller være en samling bedrifter og institusjoner som på ulikt vis samhandler innenfor et (overordnet) tema. Klyngene kan selvfølgelig også være en kombinasjon av å være geografisk lokalisert og tematisk orientert.

Over de siste årene har det utviklet seg flere klynger, både geografiske og tematiske og begge deler. For oss har klyngene vært et viktig tilskudd til økosystemet for innovasjon. Klyngene bidrar positivt på en rekke områder, men jeg vil særlig trekke frem tre områder som bidrar til vår utvikling.

  • Klyngene gjør det betydelig enklere å finne bedrifter og institusjoner på områder der vi er avhengig av samarbeid med eksterne for å lykkes, eksempelvis i utviklingen av forskningsprosjekter rettet mot tematiske satsinger i EU (Horizon2020) og Norges forskningsråd.
  • Gjennom å definere felles (faglige) utfordringer for klyngens medlemmer bidrar klyngen, både direkte og indirekte, til utviklingen av vår utdannings- og forskningsportefølje. Vi har stor nytte av klyngene i vårt pågående arbeid med utviklingen av våre nye studieprogrammer som skal settes i operasjon fra høsten 2017.
  • Klyngene arrangerer videre en rekke møteplasser der vi inviteres til å presentere vår virksomhet og således har klyngene gitt oss en arena for forskningsformidling. En rekke av våre forskere har de siste årene bidratt på ulike arrangementer i regi av klyngene.

Typiske eksempler på klynger som er viktig for realfag og teknologi ved UiO er Oslo Cancer Cluster, Oslo Medtech og Subsea Valley, og det finnes mange flere. Det er mye bra i det norske virkemiddelapparatet, og etter mitt skjønn er klyngesatsingen i Innovasjon Norge noe av det mest vellykkede som er gjort de siste årene. Gratulerer til Innovasjon Norge og alle de aktive klyngene som har oppstått de siste årene.