Image

Energi fra sola. Foto: Colourbox

UiO: Energi - en satsing mot fremtidens energisystemer

UiO:Energi, opprettet i 2012, er et program for utvikling av tverrfaglig forskning, utdanning og innovasjon innrettet mot fremtidens energisystemer. Universitetet i Oslo tar gjennom satsingen UiO:Energi et anvar for å bidra til å løse en av vår tids største utfordringer. Denne utfordringen handler om å sørge for at verden, så raskt som mulig, oppnår bærekraftig produksjon, distribusjon og forbruk av energi. Dette er krevende, og oppgaven kan bare løses gjennom brede tverrfaglig satsinger som omfatter alt fra utvikling av nye teknologiske løsninger til forståelse av menneskelig adferd og utvikling av politiske prosesser for samhandling på den globale arena.

Siden oppstarten har UiO:Energi, under ledelse av professor Anders Elverhøi, kartlagt hva de ulike miljøene ved UiO gjør og kan bidra med i utviklingen av fremtidens energisystemter, gjennomført en rekke fagseminarer med energi og relaterte emner som tema, initiert nye viktige satsinger for UiO på energiområdet , etablert viktige tverrfaglig emner på master- og PhD-nivå, mm. Aktiviteten har vært høy og UiOs styre vedtok nylig en revidert plan for UiO:Energi.

UiO:Energi er en av tre brede tverrfaglige satsinger ved UiO og skal fungere som en katalysator for tverrfaglig samarbeid, ha en strategisk rolle på energiområdet for hele UiO, koordinere tverrfaglige initiativer, samt bidra til økt synlighet av UiOs mange aktiviteter på energiområdet.

Den reviderte planen som nå er vedtatt trekker frem fire innsatsområder der UiO vil og kan spille en viktig rolle på den internasjonale forskningsarena, gi utdanning på høyt internasjonalt nivå, samt bidra til nyskaping i norsk og internasjonalt nærings- og samfunnsliv. Disse er (i kortversjon) følgende:

  • Energi og materialer, som inkluderer UiOs store satsing på solenergi og lagringsteknologi
  • Energisystemer, som inkluderer UiOs nye satsing på energi-informatikk
  • Smarte, grønne og energieffektive byer, som inneholder alt fra tekniske løsninger og menenskelig adferd
  • Energi og bærekraft, som bl.a. kobler tett til klima, økonomi og politikk til verends samlede behov for energi.

Som nevnt har Anders Elverhøi og et aktivt sekretariat vært en drivende kraft de tre første årene for UiO:Energi, men jeg vil også benytte anledningen til å takke det avtroppende styret for UiO: Energi for innsatsen. Jeg overtok som styreleder for UiO: Energi for et par uker siden, og siden jeg tar over vervet etter selveste professor Arild Underdal blir det som å "hoppe etter Wirkola"! Vi går en spennende tid i møte og jeg gleder meg til det videre arbeidet med å realisere UiOs ambisjoner på energi-området.