Image
Utsnitt av utsmykning i Fysikkbygningen - fresker og glassmalerier av Per Krohg (1889-1965). Foto: Morten Brun/UiO.

Gode forskningsnyheter på tampen av fjoråret

Flere prosesser som er viktige for vår forskning falt på plass i løpet av 2021. Vi besluttet i fakultetets interne bærekraftsatsing, Forskningsrådet tildelte i INFRASTRUKTUR-programmet og UiO:Livsvitenskap tildelte nye konvergens-miljøer. Og så ble det bekreftet at Fellesløftet for store, tverrfaglige prosjekter vil bli finansiert!

Fakultetets satsing på bærekraftforskning

Fakultetet lanserte høsten 2021 en strategisk satsing mot bærekraftrelevante forskningsprosjekter og fikk støtte både av våre instituttledere og av fakultetsstyret til å allokere halvparten av våre frie stipendiatstillinger (KD-stillinger) til dette. Dette utgjør i alt 23 stillinger til PhD-stipendiater og Postdocs. Vi gikk deretter ut med en utlysning av bærekraftrelevante prosjekter med en størrelse fra 1 til 4 stipendiatstillinger. Fakultetet besluttet også å bidra med driftsmidler på inntil 150 KNOK per stipendiat per år til eksperimentelle og/eller feltbaserte prosjekter. Vi la ingen føringer på hvilke bærekraftmål søknadene måtte være relatert til annet enn at de måtte være en naturlig del av fakultetets virksomhet.

Ved søknadsfristens utløp hadde vi fått inn 75 søknader til i alt 132 stillinger. Mange søknader holdt svært høy kvalitet og søknadene inkluderer både SFF-, ERC-, og Fellesløft-finalister, samt søkere med 6’ere fra FRIPRO søknader.

Vi har ved hjelp av input fra interne fagfeller fra de ulike fagområdene ved fakultetet og gjennom egne vurderinger plukket ut 11 prosjekter som vil få støtte fra 2022. Hovedkriterier for utvelgelsen har vært vitenskapelig kvalitet, både på prosjekt og prosjektsøker, samtidig som vi har ønsket å finansiere prosjekter som er reelt bærekraftrelevante i den forstand at de vil, om de lykkes, frembringe kunnskap som vil kunne bidra til en bærekraftig utvikling av fremtidens samfunn. I tillegg ønsket vi om mulig å bidra til å støtte prosjekter som fremstår som en lovende start på større koordinerte samarbeidsprosjekter, gjerne ledet av yngre forskere.

Det er svært mange måter å evaluere slike søknader på. I denne runden var det ikke tid til ekstern evaluering. Neste utlysning har vi bedre tid, og vil kunne justere evalueringen deretter. Vi føler oss imidlertid trygge på at de vi har valgt er svært gode prosjekter og er spente på hvilke resultater de vil komme frem til.

Gjennom denne prosessen har vi fått en god oversikt over bærekraftrelevant forskning ved vårt fakultet og har også identifisert flere svært lovende prosjekter som vi ikke hadde ressurser til å støtte i denne omgangen. Vi håper i løpet av dette vårsemesteret å organisere et ‘bærekraftseminar’ hvor både de som har fått og de som ikke har fått KD stipendiater kan møtes for å diskutere fag og strategier, inkludert fakultetets rolle i Universitetet i Oslos  klima og miljøstrategi og i planene rundt Oslo Science City. Bærekraftsatsingen vil følges opp med ny tildeling av KD-stillinger til høsten, og vi regner med at flere som nesten nådde opp denne gangen vil kunne støttes til neste år.

Vi gratulerer dere som får tildeling av KD-stillinger for bærekraftprosjekter i 2022 (prosjektnavn, PI og institutt/partnerinstitusjon):

 • Anthropogenic effects on forest biodiversity and ecosystem processes. Håvard Kauserud et al. (IBV/NHM)
 • BEE-DIVERSE: Averting an Insect Apocalypse by integrating functional eclogy with genome-wide biodiversity estimates. Baastian Star et al. (IBV/NINA)
 • CO2Basalt: Flow and mineral sequestration of carbon dioxide in basalts offshore Norway. Francois Renard et al. (Njord/Geo/FI)
 • Coastal Ecosystem Dynamics under anthropogenic pressures. Alexander Eiler et al. (IBV/Met/IFI)
 • Computational modelling and machine learning for applications in hydropower. Kent-Andre Mardal et al. (MI/NTNU/Shyft/Statkraft)
 • Klimabarometer for Oslofjorden. Einar Broch Johnsen et al. (IFI/MI)
 • Kritisk tenkning og bærekraftig utvikling i undervisningen. Eldri Scheie et al. (NFS/Oxford)
 • Regulation of lipid droplet dynamics - a new approach in the combat against Alzheimer’s disease. Cecilie Morland et al. (FAI/MED)
 • Understanding climate transitions and limits to sustainability in the Arctic (ACT-Pilot). Trude Storelvmo et al. (Geo).
 • Photo-, electro-, and thermocatalytic conversion of CO2 into building blocks for sustainable chemicals (PET CAT).  Stian Svelle et al. (SMN/KI)
 • Sustainable renewable energy systems and climaterisk (TIRELESS). David Banos, Marianne Zeyringer et al. (ITS/MI/Geo)

INFRASTRUKTUR-programmet

Universitetet i Oslo (UiO) sendte i 2020 inn 52 søknader, derav 21 som prosjekteier, til Forskningsrådets INFRASTRUKTUR-program - med en utlyst ramme på 1.4 milliarder NOK. Resultatene forelå rett før jul, etter initial evaluering av et ekspertpanel, siling og videre evaluering av et administrasjonspanel med vedtak i Forskningsrådets styre.  Forskningsrådet inviterer nå UiO til forhandlinger for totalt 14 forskningsinfrastrukturer der UiO er prosjekteier for fire og partner i 10. Med denne tildelingen er UiO, NTNU og SINTEF de største prosjekteierne med fire tildelinger hver, mens UiO deltar i flest tildelinger totalt med 14 infrastrukturer. I tillegg er UiO prosjektkoordinator for én infrastruktur på reservelisten og partner i fire. Av fakultetets åtte topprioriterte infrastrukturer fikk vi tildelt halvparten, og må si oss godt fornøyde med det. Gratulerer til alle dere som har hatt suksess med disse viktige søknadene!

Innen matematikk-naturvitenskap-teknologi fikk forskningsmiljøene ved fakultetet tildelt:

 • NorLHC II (Enabling LHC Physics at Extreme Collision Rates II) der Fysisk institutt er prosjekteier
 • NORTEM II (The Norwegian Center for Transmission Electron Microscopy) der Fysisk institutt/Senter for materialvitenskap og nanoteknologi er partner
 • NABLA (Norwegian Advanced Battery Laboratory) der Kjemisk institutt/Senter for materialvitenskap og nanoteknologi er partner
 • NorFab IIIB (Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility III B) der Fysisk institutt/Senter for materialvitenskap og nanoteknologi er partner
 • TONe (Troll Observing Network) der Fysisk institutt er partner
 • PSI (Peace Science Infrastructure) der Institutt for informatikk og Matematisk institutt er partnere
 • HUNT (Compence Hub for Neutron Technology) der Fysisk- og Kjemisk institutt er partnere
 • NAIC (Norwegian AI Cloud) der USIT ved UiO er prosjekteier og fakultetet er partner
 • E-INFRA 2020 (A National eInfrastructure for Science) der UNINETT-Sigma2 er prosjekteier i et samarbeidet mellom de fire gamle universitetene (BOTT) og Forskningsrådet

Innen livsvitenskap fikk forskningsmiljøene ved fakultetet tildelt:

 • ELIXIR III (Strengthening the Norwegian Node of ELIXIR) der Institutt for informatikk/ Senter for bioinformatikk er partner
 • NNP II (Norwegian NMR Platform II) der Kjemisk institutt er partner
 • NALMIN II (Norwegian Advanced Light Microscopy Imaging Network Phase II) der Institutt for biovitenskap er partner

Så har vi noen infrastrukturer på Forskningsrådets reserveliste som kan bli gjenstand for forhandlinger:

 • INES II (Infrastructure for Norwegian Earth System modelling phase II) der Institutt for geofag er partner
 • PheNo (Norwegian Plant Phenotyping Platform) der Institutt for biovitenskap er partner
 • NORGEO (Norwegian Geohazards research facility for climate change adaption) der Institutt for geofag er partner

Denne våren skal fakultetet delta i forhandlinger med Forskningsrådet om den enkelte infrastruktur – det blir spennende prosesser!

Konvergensmiljø III i regi UiO:Livsvitenskap

Høsten 2021 tildelte UiO:Livsvitenskap seks nye konvergensmiljøer i det som er den tredje runden av denne satsingen. Hensikten er å etablere tverrfaglige forskningsgrupper som etablerer et forskningssamarbeid rettet mot store samfunnsutfordringer innen helse og miljø. Fakultetets forskere deltar som PI’s i fem av de nye forskningsmiljøene, og leder et av dem. Det er en glede å gratulere:

 • Real world – artificial worlds: Improving causal inference in perinatal pharmaco-epidemiology using machine learning approaches on real-world and artificial data (UIO:RealArt) som skal bruke maskinlæring på helsedata og simulerte data til å forstå årsakssammenhengen mellom medisinbruk i svangerskapet og barns utvikling – ledes fra Farmasøytisk institutt
 • AUTORHYTHM – the role of autophagy in healthy aging som skal studere cellenes resirkuleringssystem i tid og rom for å bedre menneskers helse og livsløp
 • Societal and environmental determinants of brain and cognition (AHeadForLife) som skal avdekke hvordan sosiale faktorer og gener påvirker hjernen og kognitiv funksjon gjennom hele livet
 • Integrated technologies for tracking organoid morphogenesis (ITOM) som skal bruke avansert bildeteknologi og datanalyse for å videreutvikle «miniorganer» utviklet fra stamceller
 • Novel personalized management strategies for fibrosing diseases (FibroPET) som tar sikte på å forbedre sykdomsforløpet og behandlingsresultatet for pasienter med bindevevsdannende sykdommer

Fellesløftet for store, tverrfaglige prosjekter

Det er svært gledelig at finansieringen av Fellesløftet er bekreftet! Fremdeles venter vi på Forskningsrådets endelige tildeling til det enkelte forskningsmiljø, og søkerne er informert om hvordan vi har prioritert internt ved UiO.