Image
Fysikkbygningen

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet står samlet i en krevende tid

Sommerferien står endelig for døren. Det er tid for en velfortjent pause, roligere tempo og ettertanke. Semesteret har vært krevende på flere vis. Koronalukkingen var knapt over før krisen rundt Forskningsrådet var et faktum. Fakultetsledelsen og instituttenes ledelse står samlet for å ivareta vår kjernevirksomhet i denne krevende situasjonen.

Det nyetablerte styret i Forskningsrådet sikter mot en total innsparing på to milliarder kroner. Dersom denne innsparingen blir gjennomført, kan konsekvensene bli betydelige for norsk forskning generelt og vårt fakultet spesielt. Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet kommer hele 21 prosent av våre totalinntekter fra Forskningsrådet. Det utgjør 400 millioner kroner hvert år. Til sammenligning er andelen ved UiO 11 prosent og 7 prosent i UH-sektoren. I tillegg utløser midlene fra Forskningsrådet til fakultetet 30 millioner kroner i insentivmidler fra KD.

Ved vårt fakultet er instituttenes handlingsrom avhengig av nettobidraget fra prosjektene og insentivmidlene de utløser fra KD. Midlene bidrar blant annet til drift av laboratorier og infrastrukturer for ansatte og studenter i vår tungt eksperimentelle virksomhet. Forskyvning av prosjekter og kutt i tildelinger kan derved ramme instituttenes kjerneaktivitet – forskning og utdanning.

Forskningsrådet har bedt om frivillig forskyvning av prosjekter som er i gang. Ved vårt fakultet gjelder dette 122 prosjekter. Vi har informert om at forskyvning kun skal iverksettes hvis det er til fordel for prosjektet, og at vi ikke kan forskyve prosjekter hvis det medfører ekstra kostnader.

Forskningsrådet melder at det blir tildeling av FRIPRO i september. Nivået blir imidlertid nedjustert med 20%, som også gjelder andre tildelinger. Fakultetets ansatte har 137 søknader som venter på svar fra Forskningsrådet. Den varslede nedjusteringen kan derfor ramme hardt, og vi er spesielt bekymret for våre forskere som er avhengig av ekstern finansiering.

Fakultetet har mange svært dyktige postdoktorer og forskere som er helt nødvendige for å realisere store og langsiktige forskningstildelinger. Det inkluderer leiesteder med nasjonal og internasjonal tung infrastruktur, SFF- og SFI-tildelinger og ERC-prosjekter. Det er fare for at store investeringer som er bevilget over tid vil svekkes betydelig hvis utlysning av prosjekter settes på vent. Særlig alvorlig er det hvis FRIPRO ikke lyses ut neste år, slik Forskningsrådet har signalisert. Dette er påpekt fra flere hold, og vi har fremdeles håp om at det vil finnes en løsning.

Forskningsrådets innsparingstiltak har utløst betydelig aktivitet i UiOs ledelse for å sikre forutsigbarhet og langsiktighet i forskningsfinansieringen. Vår rektor jobber sent og tidlig for å påvirke situasjonen. Ved fakultetet bistår vi UiOs ledelse med fakta, oversikter og analyser. Vi regner med at en oversikt over konsekvensene av innstrammingene i Forskningsrådet vil foreligge i løpet av september.

Det hører med i dette bildet å understreke at fakultetet har en stor og vellykket kjernevirksomhet med internasjonalt konkurransedyktig forskning og utdanning av ypperste kvalitet. Det sier sitt at 9 av 36 nasjonale SFF-finalister kommer fra vårt fakultet!

I den krevende situasjonen vi nå er inne i er det avgjørende at instituttene og fakultetets ledelse står samlet og tar et kollektivt ansvar - slik vi gjorde under koronakrisen. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet er en stor og tung organisasjon med mange svært dyktige ansatte. Samlet har vi stor kraft og ved å jobbe sammen og støtte hverandre vil vi best ivareta instituttenes kjernevirksomhet – grunnforskning og forskningsbasert utdanning av høy kvalitet!