Image
Nærbilde av grønne planter og en hånd.

Slik vil vi satse på bærekraft

Den siste rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) viser hvor viktig og riktig det er at bærekraft nå blir en stor satsing ved Universitetet i Oslo. UiO har allerede ansatt en viserektor for klima, miljø og tverrfaglighet. Det er et veldig tydelig signal fra vårt rektorat, og vi i dekanatet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet skal bidra og sørge for at fakultetet blir en viktig partner i arbeidet. I vår valgplattform har vi fremhevet bærekraft som grunnlaget for alt vi holder på med, og en satsing innen bærekraft kommer til å stå sentralt.

Ved fakultetet har vi forskere som har vært med å skrive IPCC-rapporten. Vi har også forskere som, selvfølgelig i et stort internasjonalt samarbeid, har vært med på å produsere den forskningen som rapporten henter fram. Fakultetet er stort og bredt med mange fagområder som forsker i kjernen av bærekraftmålene, og vi har disiplinfag som bidrar med et sentralt forskningsgrunnlag. 

Andre fagområder, både samfunnsvitenskapene, helsefagene og jussen, er selvfølgelig også viktige, men realfagene står helt sentralt i satsingen på bærekraft. Vårt fakultet vil spille en avgjørende rolle for å frembringe viktig kunnskapsgrunnlag innen miljø, energi og klima, men også innen helse, mat- og vannforsyning.

Forskerne våre er godt posisjonerte innen forskning rettet mot bærekraft. Ved fakultetet har vi blant annet etablert CBA - Senter for biogeokjemi i antroposen (miljø), SMN - Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (energi), dScience – Senter for data- og beregningsvitenskap, og vi har dyktige og godt etablerte forskere som jobber innenfor klimaforskning og helseforskning. 

Noen av disse forskerne møtte fakultets- og instituttledelsen for litt siden, i det som blir fakultetets startskudd på en bærekraftsatsing. Vi hadde også med oss nytilsatte viserektor for klima, miljø og tverrfaglighet, Mette Halskov Hansen, direktør for UiO:Energi, Vebjørn Bakken, visedekan for internasjonalisering og innovasjon ved Det medisinske fakultet, Hilde Nebb, og professor ved Sosialantropologisk institutt, Thomas Hylland Eriksen.  

Sentralt sto diskusjonen om hvordan vi skal samle kreftene ved UiO og fakultetet for å bli enda bedre og tydeligere i vår innsats innen fagområder med stor betydning for bærekraft, der vi spesielt løftet frem forskning innen klima, energi, miljø og helse, og med data- og beregningsvitenskap som sentrale felt for å lykkes.

I en bærekraftsatsing blir det viktig å skape tverrfaglige møteplasser på tvers av fagmiljøer, institutter og fakulteter. De store spørsmålene som må stilles krever deltakelse fra mange fagfelt. Vi må dyrke den fremragende forskningen, og vi må sørge for at vi har med oss de unge forskerne. De unge skal slippe til med nye, gode ideer som kan drive forskningen fremover. Denne høsten vil vi se på hvordan vi kan benytte fakultetets felles stipendiatstillinger(KD-stillinger) som en strategisk ressurs i forskning rettet mot bærekraft, og i dialog med rektoratet legge rammer for en konkret og langsiktig bærekraftsatsing. Det inkluderer også våre studieprogrammer, som skal ha en tydelig bærekraftsprofil som må synliggjøres.

Bærekraft handler også om oss selv, og de valg og prioriteringer hver og en av oss tar i det daglige. Pandemiåret har gjort oss mer kompetente til å finne gode, digitale løsninger. Vår reiseaktivitet er et område vi vil ha et særlig fokus på, slik at vi ikke siger tilbake til gamle vaner, men legger til rette for å ta bevisste – og bærekraftige – valg. For eksempel mener vi at digital disputas i hybrid versjon er kommet for å bli, som også gjør det langt enklere å få topp internasjonale opponenter. 

Startskuddet har gått, nå er vi i gang, og vi gleder oss til fortsettelsen. Sammen skal vi jobbe for at Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Universitetet i Oslo går i bresjen for satsingen på bærekraft.

Skrevet av dekan Solveig Kristensen, forskningsdekan Bjørn Jamtveit, studiedekan Knut Mørken og fakultetsdirektør Jo Døhl.