Image
Studenter prater sammen på gressplen på Blindern.

Første studiedag høsten 2020 handlet om å bli kjent på avstand, og slik fortsatte semesteret. Foto: Jarli&Jordan/UiO

Undervisning og eksamen under pandemien

Et krevende år for undervisning og eksamen er i ferd med å bli gjennomført. Gratulerer og takk for innsatsen til alle ansatte og studenter.

Med unntak av enkelte lab- og feltemner som ble gjennomført under strenge smitteverntiltak, ble all undervisningen digitalisert i løpet av noen hektiske dager i mars. Høsten har også vært preget av pandemien, men vi lærte mye i vår som vi har tatt med oss inn i gjennomføringen av dette semesteret.

Våren 2020

I løpet av noen hektiske dager og uker etter 12. mars ble det utviklet tekniske og pedagogiske veiledere og nettressurser for digital undervisning og eksamen. På grunn av den brå omleggingen av undervisningen og situasjonen rundt pandemien, med nedstengte undervisningslokaler, lesesaler, læringssentre med mer, ble rammebetingelser for læring kraftig endret. Noen studenter slet med tilgang til nett, andre fikk ikke nok plass og ro til å studere, samarbeidsarenaer forsvant, og viktig personlig kontakt ble redusert. De fleste studentene har taklet dette godt, men opplevelse av ensomhet og manglende motivasjon har også vært til stede.  

Selv om ikke alt fungerte like knirkefritt, var den generelle tilbakemeldingen fra studentene at vårens digitale undervisning hadde fungert godt og stedvis meget godt. Det er nok en gang på sin plass å takke alle ansatte for innsatsen og meddele at også studentene rapporterer at de er imponert over det arbeidet som ble lagt ned da tilnærmet all undervisning, i løpet av kort tid, ble flyttet til digitale flater.

Vårens eksamen ble i all hovedsak gjennomført som hjemmeeksamener med varighet påsju dager med to dagers stipulert arbeid og alle hjelpemidler tillatt, også samarbeid. Dette ble gjort for å sikre at eksamen kunne gjennomføres for flest mulig studenter, bidra til å redusere usikkerhet knyttet til tilgang til nett, skape arbeidsro i eksamenssituasjonen, håndtere sykdom og andre behov for tilrettelegging og sist, men ikke minst, skape forutsigbarhet for studentene. Da våre lærere hadde relativt liten erfaring med denne eksamensformen og dermed sensurering, ble karakterskalaen bestått/ikke bestått benyttet.

Tilbakemeldingene fra studentene har vært gode. Den viktigste tilbakemeldingen har kanskje vært at denne type eksamen ga en ekstra læringseffekt. Strykprosenten på de store grunnemnene ble litt lavere våren 2020 enn tidligere vårsemestre.

Høsten 2020

Mye planleggingsarbeid ble gjort gjennom sommeren, og høsten 2020 kom med mindre smitte og en oppmyking av restriksjonene. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet la derfor opp til en blanding av digital og fysisk undervisning. Undervisningslokalene ble tilrettelagt for færre personer, forelesninger er blitt overført over nettet, og mange forelesninger er tatt opp. Studentene har for de aller fleste emner kunnet velge om de ville følge undervisningen digitalt (både synkront og asynkront) eller fysisk. Med noen nødvendige justeringer er også lab- og feltundervisning gjennomført i henhold til oppsatte planer.  Når vi i disse tider er i ferd med å avrunde høstens undervisning, kan vi konkludere at opplegget har fungert godt. Tilbakemeldingene fra studentene er også gode.

Svært mange studenter har uttrykt stor glede over å kunne komme tilbake til universitetet og oppleve fysiske møter med andre studenter og lærere. Det er i skrivende stund ikke registrert smittespredning knyttet til vår virksomhet generelt og til undervisningen spesielt.  Jeg vil derfor rette en stor takk til studentene for deres særdeles ansvarsbevisste opptreden i disse pandemitider.

På grunn av plassutfordringer i våre eksamenslokaler og at sannsynligheten for at en ny smittebølge ville komme i løpet av høsten, besluttet vi tidlig i oktober at hjemmeeksamen nok en gang måtte bli hovedregelen. I høst har vi hatt litt bedre tid, og vi bygger selvfølgelig høstens arbeid med eksamen på erfaringene fra vårsemesteret. Det gjelder både hvordan denne type eksamen bør gjennomføres rent teknisk og hvordan det pedagogiske opplegget bør utformes. Studentene, selvfølgelig med unntak av de nye, er også bedre forberedt nå enn de var i vår. I løpet av høsten er det gjennomført en rekke seminarer og møter om hvordan lage oppgaver for å gjennomføre hjemmeeksamen. Forrige uke var det digital «eksamensboost» med god deltagelse fra studentene. Jeg er trygg på at høstens hjemmeeksamen blir enda bedre enn den vi fikk til i vår.

Hele organisasjonen har arbeidet hardt gjennom hele høsten for å skape god utdanning og undervisning samtidig som vi hele tiden har måttet forholde oss til nye regler og føringer knyttet til pandemien. Vi er blitt utfordret på samhandling, beslutningsevne og informasjonsflyt. Min vurdering er at vi har lykkes og at vi nå er godt rustet for høstens eksamensperiode. I tillegg til den store innsatsen fra alle ansatte har studentens bidrag vært svært viktig. Vår studentforening (MNSU) har vært en særlig viktig medspiller i arbeidet med å finne de beste løsningene.

Våren 2021

Alle vet at planleggingen for kommende semestre starter tidlig, og blikket har lenge vært rettet mot våren 2021. Det er vanskelig å spå om fremtiden, men plan A er å gjennomføre undervisning og eksamen våren 2021 på samme vis som høsten 2020. Det betyr en blanding av digital og fysisk undervisning, gjennomføring av lab- og feltemner under strenge smitteverntiltak og hjemmeeksamen. Skulle korona-virusets herjinger avta, vil plan B være å bevege oss, så raskt som praktisk mulig, tilbake til en ny normalsituasjon.

Les også: Årets foreleser: En underviser som gjør at studentene føler seg sett

Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi: Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt