Image
Illustrasjon av studenter ved PC'er.

Eksamen i en utfordrende tid

Det er innført digital undervisning i alle emner, og vi har kunngjort de overordnede prinsippene for hvordan eksamen må gjennomføres våren 2020. Dette innlegget inneholder en begrunnelse for de valgene som er tatt knyttet til eksamen.

Teksten er skrevet av Knut Mørken og Morten Dæhlen

Koronavirusets herjinger har medført at rammene rundt universitetets virksomhet har endret seg dramatisk. I løpet av noen få uker legger vi om store deler av virksomheten, herunder en omfattende omlegging av våre utdanninger. All undervisning foregår gjennom digitale kanaler.

Dette skjer gjennom en gigantisk dugnad der lærere, studenter og ansatte i administrasjonen svært raskt har tilpasset seg en helt ny situasjon. Vi er vitne til en enorm innsats over hele universitetet. Gjennom et bredt samarbeid på tvers av fakulteter er det utviklet tekniske og pedagogiske veiledere og andre hjelperessurser for lærere og studenter. IT-grupper, både sentralt og lokalt, bidrar sterkt, sammen med LINK ved UV-fakultetet og vårt eget Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi (KURT).

Overordnede prinsipper for avvikling av eksamen

Den spesielle situasjonen vi og resten av verden er i, påvirker også eksamen. Etter intens dialog med mange ansatte og studenter i forrige uke, landet vi på følgende løsning, som ble meddelt alle studenter og ansatte fredag 27. mars 2020:

«Eksamensavvikling på MN- fakultetet våren 2020

Det vil ikke bli avholdt skriftlig eksamen i Silurveien eller ved UiO med fysisk oppmøte våren 2020. For alle emner med ordinær eksamen (med unntak av masteroppgaver) ved MN-fakultetet, som holdes fra og med 01.05.2020 til og med 30.06.2020, gjelder følgende: 

 1. Alle eksamener foregår utenfor UiO (vanligvis hjemme), enten i form av muntlig eller skriftlig eksamen. 
 2. Karakterskalaen blir Bestått/Ikke bestått for alle eksamener. 
 3. Starttidspunkt for skriftlige eksamener blir det som allerede står oppført for skoleeksamen i eksamensplanen din. Innleveringsfristen blir 7 dager (1 uke) etter starttidspunkt, og besvarelsen leveres i Inspera. Arbeidsomfanget for en eksamen vil være inntil 2 dagsverk, med alle hjelpemidler tillatt.
 4. Ved muntlig eksamen gjelder fortrinnsvis den publiserte eksamensdatoen. Eventuelt endret eksamensdato vil publiseres på emnets semesterside over påske.
 5. Unntaksvis kan det bli alternative eksamensformer. Dette vil for eksempel kunne gjelde emner der en vesentlig del av læringsutbyttet ikke kan vurderes ved en av de to eksamensformene over.
 6. Du finner informasjon om eksamensformen på semestersiden for ditt emne senest 3. april. I emner som får en betydelig endret eksamensform, vil det bli utarbeidet en prøveeksamen.


Dette gjelder ikke for masteroppgaver. Se informasjon om innlevering av masteroppgaver ved MN våren 2020 her.
For ordinære eksamener som holdes før 01.05.2020, finner du informasjon på semestersiden og i Canvas.» 

Hvilke hensyn måtte vi ta?

Gjennom dette opplegget er realiteten at avviklingen av eksamen blir radikalt endret. Det er særlig tre forhold vi har tatt hensyn til når vi har landet på den aktuelle løsningen for avvikling av eksamen våren 2020:

 • Vi må gjennomføre eksamen uten fysisk oppmøte.
 • At eksamen ikke kan gjennomføres på vanlig vis, medfører stor usikkerhet blant studenter og ansatte. Usikkerheten er knyttet til utfordringer som valg av lengde og omfang på eksamen, formen på oppgavene, kriterier for vurdering av prestasjoner og teknisk gjennomføring av eksamen.
 • Arbeidssituasjonen frem til eksamen er for mange studenter og ansatte svært krevende. Dette er knyttet til forhold som hjemmesituasjon med omsorg for barn og andre familiemedlemmer, sykdom og karantener i forhold til smitte, bruk av nye tekniske løsninger, stabilitet og kapasitet over Internett osv.  

Hva vil være de viktigste konsekvensene?

Konsekvensene av at vi må ta disse hensynene er mange. Her er det viktigste:

 • Alle hjelpemidler må være tillatt. Siden vi ikke kan ha fysisk oppmøte, blir det umulig å kontrollere bruken av hjelpemidler. Vi må derfor tillate at alle hjelpemidler skal kunne brukes under eksamen.
 • Usikkerhet knyttet til måling av prestasjoner på eksamen. Siden studenter og ansatte har svært varierende hjemmesituasjon, og de fleste liten erfaring med de nye eksamensformene, vil det generelt være mer usikkerhet enn normalt knyttet til selve «målingen» av studentenes kunnskapsnivå. Vår vurdering er derfor at disse målingene blir mindre presise enn ved normale eksamener. Dette betyr at vi går inn for å bruke den enkleste av de to karakterskalaene vi har anledning til å bruke, nemlig bestått/ikke bestått. Dette valget bidrar også til å dempe stress rundt eksamen i en krevende tid for alle.
 • Eksamen som en normal arbeidsøkt. For å skape mer robusthet når rammebetingelsene er usikre, har vi valgt å la det skriftlige eksamensarbeidet foregå i en ramme som minner om hvordan studentene arbeider i semesteret. Dette betyr at vi går inn for at studenten får god tid (syv dager) på gjennomføringen av en eksamen. Det vil imidlertid medføre at studentene må være forberedt på å arbeide med flere eksamener i samme tidsrom. For at belastningen ikke skal bli umulig, har vi satt en begrensning ved at arbeidsmengden for én eksamen ikke skal overstige to dagsverk.
 • Muntlig eksamen i emner med relativt få studenter. I emner med relativt få studenter kan skriftlig eksamen bli byttet ut med muntlig eksamen, noe som kan gjennomføres digitalt. Vi har vurdert at usikkerheten knyttet til rammebetingelsene for denne type eksamen også er betydelig, noe som har medført at vi også her vil benytte bestått/ikke bestått som karakterskala. For muntlig eksamen over nett er det heller ikke mulig å kontrollere hva studentene har tilgang på av hjelpemidler, noe som ytterligere øker usikkerheten.
 • Andre alternativer vil forekomme. Enkelte læringsutbytter lar seg ikke teste innenfor de rammene som nå er lagt, for eksempel kunnskap knyttet til lab- og feltarbeid. I slike tilfeller vil vi finne alternative løsninger, og vi må vente at noen eksamener vil kunne bli utsatt.

Det eneste alternativet til å bruke disse eksamensformene, som er radikalt forskjellige fra dem vi normalt bruker, ville vært å avlyse eksamen dette semesteret. En slik avgjørelse ville vært mot myndighetenes råd, det ville skape store problemer for studentenes utdanningsplaner, og mange, både ansatte og studenter, ville få en enda mer krevende hverdag med lite innhold.

Vårt ansvar er å bidra til at flest mulig kan unngå å avbryte sin utdanning, selv om dette lett kan føre til frustrasjon blant dem som kan fortsette semesteret på en tilnærmet normal måte. Usikkerheten og manglende anledning til kvalitetssikring rundt digital sluttvurdering gjelder uansett for alle.

Hva er de viktigste ulempene?

Vi ser også ulempene ved de valgene vi har tatt knyttet til eksamen, for eksempel:

 • Det blir uklar uttelling for de studentene som tar opp eksamen på nytt.
 • Utregning av gjennomsnittskarakter til masteropptak blir uklart.
 • Kriteriene for bestått er uklare.
 • Motivasjonen for mange studenter har blitt redusert når det ikke er mulig å få god uttelling for innsats, dvs. A.
 • Våre faglærere har fått rammer for å lage eksamensoppgaver som er dramatisk endret.

Vi vil gjøre vårt beste for å møte disse utfordringene, både for studenter og ansatte. Vi har et betydelig handlingsrom rundt masteropptaket og kan justere opptakskravene for å dempe eller fjerne negative effekter av at vi bruker bestått/ikke bestått. Vi vil også arbeide med å tydeliggjøre kriteriene for hva karakteren «bestått» innebærer.

Vi er allerede i gang med å tilby våre faglærere veiledning rundt utarbeidelse av eksamensoppgaver, og vi ber om at det blir prøveeksamen i alle emner med endret eksamensform.  Vi vil også forsøke å legge til rette for motiverende læringsaktiviteter og prosjekter rundt undervisningen.

Våre kandidater skal lykkes faglig og profesjonelt

Det er krevende tider, og vi må alle, som best vi kan, møte den situasjonen vi er i. Samhandling mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og studenter imellom blir særlig viktig når vi skal gjennomføre semesteret på en helt ny måte gjennom digital undervisning og med en annen type eksamen enn vi er vant til. Vi skal lykkes, og vi må lykkes sammen.

Vi gjør dette for at våre kandidater skal lykkes faglig og profesjonelt – vår utdanningsvisjon du kan lese mer om i vår strategi «Kunnskapsutvikling for en verden i endring».