Image
En dame sitter på et laboratorium foran en pc.

Takk for stor søknadsinnsats ved fakultetet

Til tross for nedstengning og korona-restriksjoner leverer fakultetet denne høsten søknader av høy kvalitet fra alle institutter. Det står det respekt av, og vi vil takke vitenskapelige- og administrativt ansatte og ledelsen ved instituttene som sammen sørger for at vi får dette til!

To prosesser har hatt stort, samlet fokus ved fakultetet denne høsten:SFF-prosessen (senter for fremragende forskning) og INFRASTRUKTUR-prosessen.

SFF-prosessen

Det har vært særdeles interessant å følge SFF-søkerne. Etter en lang prosess med bidrag fra eksterne konsulenter og vårt interne ekspertpanel sitter vi igjen med 21 søknader der institutter ved vårt fakultet er vertskap. ITS sender én søknad, Kjemisk og Matematisk institutt leverer to søknader hver, Institutt for geofag tre, Fysisk institutt og IBV fire søknader hver, og IFI fem søknader. Noen søkermiljøer har trukket seg ut av prosessen pga. høyt arbeidspress eller har vurdert at det er klokt å utsette av strategiske årsaker. Vi ser frem til søknader fra dere i neste utlysning!

Fakultetets eget ekspertpanel med erfarne søkere har vurdert søknadene og gitt innspill i søknadsprosessen. Nils Christian Stenseth har vært primus motor og ledet det hele, sammen med Trygve Helgaker, Mats Carlsson, Bjørn Jamtveit og Ragnar Winther. Ingse Noremsaune fra fakultetsadministrasjonen har fungert som administrativ leder og evaluator. Tusen takk alle sammen for den jobben dere gjør for å løfte kvaliteten på søknadene fra vårt fakultet.

Det jobbes nå hard for å finpusse tekster og få endelige budsjetter på plass til søknadsfristen 18. november. Lykke til alle sammen!

INFRASTRUKTUR-prosessen

MN har hatt en grundig prosess for prioritering av søknadene til Forskningsrådets INFRASTRUKTUR-program. Konkurransen om disse midlene er blitt hard, og investeringene er store og av høy strategisk verdi. De økonomiske og personalmessige forpliktelsene er omfattende og langvarige, derfor er det av stor betydning at vi er bevisste hva som er formålstjenlig å eie selv og hvilke konsortier vi vil delta i.

I februar/mars ble innmeldte initiativ diskutert og prioritert i instituttledermøter og dekanat, før det i oktober/november ble gjort en endelig prioritering av søknadene. Vi har valgt å følge UiOs veikart for forskningsinfrastruktur ved å dele søknadene i kategoriene livsvitenskap og MNT, og innen hver kategori rangere søknadene i tre nivåer: A = topp, B = høy og C = støtteverdig.

Totalt er fakultetet med på nærmere 30 søknader, der vi står som eier av fem. Årets utlysning legger vekt på videreføring av etablerte infrastrukturer, og vi har sett det som viktig å ta hensyn til dette og samtidig gi rom for nyetableringer. Institusjonell forankring, nasjonale- og internasjonale forpliktelser og solide konsortier har vært førende parametere. Basert på diskusjonene har vi gitt topp prioritet til fire søknader innen hver kategori:

MNT:

  • EST (Europoean Solar Telescop) fra Institutt for teoretisk astrofysikk
  • NORTEM II (The Norwegian Center for Transmission Electron Microscopy) fra Fysisk institutt / Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN)
  • NorLHC II (Enabling LHC Physics at Extreme Collision Rate) fra Fysisk institutt
  • Goldschmidt II (The Goldschmidt Laboratory - Stage II) fra Institutt for geofag

Livsvitenskap:

  • PheNo (Norwegian Plant Phenotyping Platform) fra Institutt for biovitenskap
  • ELIXIR III (Strengthening the Norwegian Node of ELIXIR) fra Institutt for informatikk
  • NNP II (Norwegian NMR Platform II) fra Kjemisk institutt
  • CEBIGEN (Centre for Biodiversity Genomics) fra Institutt for biovitenskap

Øvrig søknader som har vært med gjennom hele prosessen er gitt høy prioritet, mens søknader som kom for sent til å delta i prosessen men likevel anses viktige for instituttene er karakterisert som støtteverdige. Denne listen tar vi nå med oss til Forskningsinfrastrukturutvalget, som under ledelse av viserektor Per Morten Sandset vil utarbeide UiOs prioriterte liste over søknader som sendes inn til Forskningsrådet.

Jeg takker søkermiljøene, administrativt støtteapparat og instituttlederne for stor innsats i denne søknadsprosessen, og ønsker lykke til!

Så håper jeg alle holder ut i denne andre bølge av pandemien, med håp om en vaksine og normale arbeidsforhold i 2021!