Image
Pre-crime

På sporet av et tapt sitat

Ved gjennomlesning av Prop. 1 S for budsjettåret 2018 fra Justis- og beredskapsdepartementet ser jeg (side 157) at man ønsker seg «mer innovativ bruk av data til mer forutseende analysevirksomhet» (min utheving).

Uttrykket «forutseende analysevirksomhet» er ganske sært. Når jeg søker på det i Retriever får jeg null treff, i Google får jeg 6, og det tidligste er en lenke til en rapport fra Teknologirådet: Forutseende politi: Kan dataanalyser hjelpe politiet til å være på rett sted til rett tid? Jeg er en av fire medlemmer i en «ekspertgruppe» i prosjektet rapporten stammer fra.

Er dette et eksempel på kunnskapsbasert politikk? Og burde jeg i så fall være stolt over å ha bidratt til kunnskapen? Dessverre: Nei. Her er hvordan vår rapport om «forutseende analysevirksomhet» oppsummerer teknologien (side 5):

«Det finnes foreløpig få systematiske og uavhengige evalueringer av forutseende politiarbeid som kan bekrefte eller avkrefte om slike analyser faktisk har bidratt til en statistisk signifikant nedgang i kriminalitet der hvor de er tatt i bruk.»

Kan det være snakk om et sammentreff – altså at vår rapport og departementet tilfeldigvis benytter det samme uttrykket, men uten at det er noen forbindelse? Jeg tror ikke det. Departementet viser nemlig til NOU 2016: 3 fra produktivitetsutvalget: Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi, og der står det (side 224):

«Såkalte forutseende analyseteknikker kan gi offentlige virksomheter et grunnlag for å planlegge nødvendige tiltak for å komme framtidig risiko og utfordringer i møte. Teknologirådet beskriver flere eksempler der slike metoder brukes allerede. For eksempel bruker politiet i flere land denne typen analyser til å styre sin tilstedeværelse i forskjellige områder til forskjellige tider, med redusert kriminalitet som resultat. Gevinsten er både bedre disponering av politiressursene og bedre kvalitet.»

NOU-en oppgir som kilde en pamflett som Teknologirådet ga ut i 2015: Denne gangen er det personlig: Det digitale skiftet i offentlig sektor, eksemplene finner man på side 41:

«Med bedre kunnskap om når og hvor kriminaliteten inntreffer, kan politiressurser gjøres tilgjengelig der og når behovene for polititjenester er størst. Politiet kan også analysere hvilke forhold på stedet som legger til rette for kriminalitet. Endres disse betingelsene, gjennom for eksempel utbedring av gatebelysningen, begrensning av tilgang til eller fluktveier fra området, eller gjennom mer synlig politi på stedet, kan dette ha en forebyggende virkning.»

Og kilden for den påstanden er oppgitt å være «min» rapport fra 2015 om «forutseende politi», der det altså står at dette vet vi fortsatt altfor lite om.

Dette er neppe den mest kontroversielle delen av departementets planer. Men jeg synes det er problematisk at Teknologirådet, som har en særlig rolle som rådgiver for regjering og storting mht. teknologispørsmål, har valgt å misrepresentere vår rapport og at denne misrepresentasjonen, via diverse omveier, nå har endt opp i dette forslaget fra departementet.