Solveig Kristensens blogg
Solveig Kristensen Solveig Kristensens blogg

Bloggen til Solveig Kristensen

 

Faglig utvikling av livsvitenskap med etablering av tematiske områder

Fakultetet har i løpet av høsten 2019 etablert tematiske områder innen livsvitenskap som reflekterer bredden av instituttenes aktiviteter innen feltet. Sammen med UiO:Livsvitenskap, Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet skal vi i løpet av våren gi en samlet anbefaling til rektoratet om hvilke tematiske områder som skal etableres i de frie arealene i livsvitenskapsbygget.

 

Etableringen av et MN-senter for «data science og computational science» går fremover

Etter fakultetets kick-off seminar i slutten av september har det vært god aktivitet knyttet til etableringen av det nye senteret. Et bredt sammensatt utvalg av vitenskapelig ansatte har utarbeidet en beskrivelse av realistiske gevinster ved etablering av senteret, vurdering av senterets bidrag til å realisere MNs og UiOs samfunnsoppdrag, forslag til senterets hovedfokus og tematiske områder for virksomheten. Og ikke minst har utvalget jobbet frem en mulig sentervisjon.

 
figur1

Nå etablerer fakultetet Senter for data science og computing

Fakultetsstyret vedtok før sommeren å etablere et senter for data science og computing. Senteret skal bygges for å understøtte internasjonalt samarbeid innen forskning og utdanning. Denne nyetableringen blir svært viktig i arbeidet med å styrke fakultetets posisjon som et fremragende europeisk forskningsintensivt fakultet og realisere vår strategi: Kunnskapsutvikling for en verden i endring. Realfag og teknologi mot 2030.

illustrasjon av bygning

Livsvitenskap i og utenfor livsvitenskapsbygget

Livsvitenskap er UiOs største satsing. Fire av åtte fakultet har livsvitenskap som sin kjernevirksomhet, det er etablert en omfattende strategisk satsing ved UiO:Livsvitenskap, og Livsvitenskapsbygget blir fra 2024 Norges største forskningsbygg.

Lektorstudentene på tur til NMBU

Hva kjennertegner en realfagslektor fra UiO?  Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) har utarbeidet egne læringsmål for lektorprogrammet i realfag. Der heter det blant annet: En realfagslektor fra UiO er kjennetegnet ved høy faglig kompetanse og en unik evne til å se og ta vare på alle elevtyper.

 

Godt nytt år med nye studietilbud!

Til høsten lanserer fakultetet tre nye studietilbud: Honours-programmet i samarbeid med det Humanistiske fakultet, master i Fornybare energisystemer ved Institutt for teknologisystemer og årsenhet i informatikk.

 

Solveig Kristensen

Prodekan og nestleder ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, med ansvar for utdanning og likestilling.

Opptatt av Universitetet som en viktig samfunnsaktør og kunnskapsleverandør ved utdanning av kandidater og forskning innen realfag og teknologi.

…Les mer
Nyheter fra andre
Mest lest siste syv dager